• Geldig sinds 28 maart 2019.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op de artikelen 2.2.10, eerste lid, 2.3.2 en 2.3.5 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Gelet op artikel 8, tweede lid, en artikel 9 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant;

Gezien het advies van en afstemming met het Presidium d.d. 21 januari 2019 en11 februari 2019 op onderdelen;

Overwegende dat met ingang van 28 maart 2019 de rechtspositie van zowel staten- en commissieleden, als van gedeputeerden en van de commissaris van de Koning zullen worden vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Overwegende dat in voornoemd besluit, voor een aantal zaken nader uitgewerkt in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, veel elementen van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers al uitputtend regelt, zodat slechts beperkte ruimte is om op provinciaal niveau bepaalde keuzes te maken of nadere regels te stellen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers onderdelen bevoegd zijn bepaalde keuzes te maken of nadere regels te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtenaar: persoon die door Gedeputeerde Staten is aangesteld om in de openbare dienst van de provincie Noord-Brabant te werken;

  • b.

   ambtsdrager: statenlid, commissaris of gedeputeerde;

  • c.

   besluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

  • d.

   commissaris: commissaris van de Koning;

  • e.

   commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 80, 81, en 82 van de Provinciewet, dat niet tevens statenlid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;

  • f.

   gedeputeerde: lid van Gedeputeerde Staten;

  • g.

   mobiele telefoon: telefoon geschikt voor draadloos telefoneren en het versturen van berichten met behulp van een netwerk van antennes;

  • h.

   regeling: Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;

  • i.

   smartphone: mobiele telefoon, die tevens geschikt is voor internetgebruik en het verzenden en ontvangen van e-mail;

  • j.

   statenlid: lid van Provinciale Staten.

 • 2. Waar in deze verordening wordt gesproken over vergaderingen van een commissie, worden daar tevens onder verstaan themabijeenkomsten, rondvraagmomenten en woordvoerdersoverleggen.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt met een commissielid gelijk gesteld een burgerlid als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto commissaris en gedeputeerden

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto, niet zijnde een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep, ter beschikking aan de commissaris.

 • 2. De commissaris gebruikt de ter beschikking gestelde auto uitsluitend voor zakelijke of bestuurlijke doeleinden.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde vervoerder ter beschikking aan de gedeputeerde.

Artikel 3 Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen aan een statenlid of commissielid ten laste van de provincie voor de duur van de uitoefening van zijn functie een tablet ter beschikking.

 • 2. Op verzoek van het statenlid of het commissielid wordt hem in aanvulling op het eerste lid tevens een mobiele telefoon ter beschikking gesteld enkel voor het ontvangen van een beveiligingscode welke vereist is voor toegang tot het provinciale netwerk.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen aan een gedeputeerde of de commissaris ten laste van de provincie voor de duur van de uitoefening van zijn functie een tablet en een smartphone ter beschikking.

 • 4. De ambtsdrager of het commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, in bij de provincie.

Artikel 4 Bedrijfsgeneeskundige zorg

De ambtsdrager kan voor bedrijfsgeneeskundige zorg gebruik maken van de voorzieningen die voor de ambtenaren van de provincie Noord-Brabant zijn getroffen.

Artikel 5 De procedure van betalen en declareren van kosten

 • 1. Ten behoeve van rechtstreekse facturering aan de provincie en van declaratie van zelf betaalde kosten als bedoeld in artikel 8, respectievelijk artikel 9 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant, maakt de ambtsdrager of het commissielid gebruik van de daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde formulieren.

 • 2. In geval van een éénmansfractie of indien de gemaakte kosten de fractievoorzitter betreft, vindt medeondertekening van het desbetreffende formulier niet door de fractievoorzitter plaats, maar door een aan die fractie toegevoegd burgerlid, respectievelijk een ander lid van de fractie.

Artikel 6 Beschikbaarstelling NS-Business Card

 • 1. Ten behoeve van het reizen per openbaar vervoer voor het bijwonen van vergaderingen van Provinciale Staten en commissies alsmede voor reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, wordt aan de ambtsdrager of het commissielid op diens verzoek ten laste van de provincie een NS-Business Card beschikbaar gesteld, met dien verstande dat het commissielid hiervan uitsluitend gebruik mag maken voor reizen binnen de provincie.

 • 2. De NS-Business Card, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangevraagd door middel van een daartoe door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.

 • 3. In afwijking van artikel 5, tweede lid, vindt verantwoording van de reiskosten gemaakt bij gebruik van de NS-Business Card plaats door ondertekening van de door de Nederlandse Spoorwegen verstrekte overzichten van met deze kaart gemaakte reizen.

 • 4. Het overzicht, bedoeld in het derde lid, wordt voor akkoord mede ondertekend door de fractievoorzitter.

 • 5. In geval van een éénmansfractie of indien de gemaakte reizen de fractievoorzitter betreft, vindt medeondertekening van het desbetreffende formulier plaats door een aan die fractie toegevoegd burgerlid, respectievelijk een ander lid van de fractie.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de rechtspositie zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 28 maart 2019.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting bij Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

ALGEMEEN

Tot 28 maart 2019 is de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers in allerlei verschillende AMvB’s en ministeriële regelingen vastgelegd. Met ingang van 28 maart 2019 worden het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit commissaris van de Koning en het Rechtspositiebesluit gedeputeerden vervangen door één nieuw besluit: het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (hierna: het besluit).

Ook de ministeriële regelingen waarin een aantal rechtspositionele zaken verder wordt uitgewerkt, worden gebundeld in één nieuwe regeling. De Regeling rechtspositie staten- en commissieleden en de Regeling rechtspositie gedeputeerden worden vervangen door de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (hierna: de regeling).

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1Begripsomschrijvingen

Een groot deel van de definities in dit artikel is overgenomen uit het besluit, de regeling en de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant. Vanwege de leesbaarheid is niet louter verwezen naar de definities in Nee, dit ziet op de landelijke kaders het besluit, de regeling en die verordening, maar zijn de definities in de Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant integraal opgenomen.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto commissaris en gedeputeerden

Op grond van artikel 2.2.10 van het besluit kunnen Gedeputeerde Staten aan de commissaris en de gedeputeerde ten laste van de provincie een auto ter beschikking stellen, daaronder begrepen een auto voor gemeenschappelijk gebruik of een auto op afroep van een daartoe door de provincie gecontracteerde vervoerder.

Artikel 3 Informatie- en communicatievoorzieningen

Artikel 2:3.2 van het besluit schrijft helder voor dat de informatie- en communicatieapparatuur, inclusief de benodigde abonnementen, ter beschikking worden gesteld aan het statenlid, de commissaris of de gedeputeerde. Artikel 2:4.4 maakt dit artikel ook van toepassing op commissieleden.

Op grond van artikel 3, tweede lid, wordt het statenlid of het commissielid op verzoek een mobiele telefoon ter beschikking gesteld enkel voor het ontvangen van een beveiligingscode. Voor het gebruik van het Brabantse e-mailaccount en provinciale applicaties wordt twee factor authenticatie geëist. Dit als onderdeel van de maatregelen ter verhoging van informatieveiligheid. Dit vereist dat statenleden voor de beveiligde toegang tot provinciale voorzieningen in staat moeten zijn om een beveiligingscode te ontvangen. Statenleden die het bezwaarlijk achten om een telefoonnummer ter beschikking te stellen voor het ontvangen van een beveiligingscode, dan wel geen mobiele telefoon hebben, kunnen voor dit doel de beschikking krijgen over een (eenvoudige) telefoon met telefoonabonnement.

Voor de administratie is het nodig om vast te leggen welke faciliteiten ter beschikking zijn gesteld. Voor die vastlegging is de bruikleenovereenkomst zeer geschikt. Artikel 6 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant schrijft voor dat de ambtsdrager of het commissielid een bruikleenovereenkomst ondertekent. Gedeputeerde Staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 4 Bedrijfsgeneeskundige zorg

Gedeputeerden en statenleden konden voorheen geen aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Bij de vervulling van een politiek ambt is er geen werkgeversrelatie met de provincie. Ingeval van ziekte is het aan de betrokkene zelf om te bepalen, al dan niet na raadpleging van een eigen arts, of de ziekte zijn functioneren zodanig beïnvloedt dat hij uiteindelijk aftreedt of ontslag neemt.

De commissarissen konden voor inwerkingtreding van het besluit wel aanspraak maken op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Ook zij werden echter weleens geconfronteerd met het gegeven dat zij niet vielen onder de werkingssfeer van de begeleidingscontracten waren gesloten ten behoeve van hun ambtenaren.

Daarom is nu voor alle provinciale politieke ambtsdragers in artikel 2.3.5 van het besluit opgenomen dat het college van Gedeputeerde Staten ten laste van de provincie een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige zorg.

Artikelen 5 en 6 Procedure van declaratie en betaling en beschikbaarstelling NS Business Card

Op grond van artikel 8 en artikel 9 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant vindt verantwoording van de vergoeding van kosten ten laste van de provincie, declaratie van kosten uit eigen middelen en vergoeding van de reiskosten met de eigen auto door de ambtsdrager of het commissielid plaats volgens een door Gedeputeerde Staten vastgesteld verantwoordingsproces. Dit proces staat los van de inhoudelijke beoordeling door of namens Provinciale Staten, dan wel Gedeputeerde Staten.

Bij statenleden wordt bij het indienen van declaraties gebruik gemaakt van het vierogen principe, waarbij de fractievoorzitter (of een fractiegenoot) de declaratie medeondertekent. Bij leden van Gedeputeerde Staten medeondertekent de algemeen directeur volgens het vierogenprincipe.

In het oude proces werd geen rekening gehouden met de statenleden die gebruik maken van een NS-Business Card. Deze declaraties werden direct gefactureerd aan de provincie. Daarmee werd er geen recht gedaan aan het vierogen principe. Om hier wel recht aan te doen en de declaraties van de NS-Business Card in lijn brengen met het declaratieproces reis- en verblijfkosten, vindt voortaan verantwoording van de reiskosten plaats door ondertekening van de door de Nederlandse Spoorwegen verstrekte overzichten van met deze kaart gemaakte reizen. Daarbij worden de overzichten voor akkoord medeondertekend door de fractievoorzitter. Ook hier is ten aanzien van de medeondertekening voorzien in een aanpassing in geval hiervan gebruik wordt gemaakt door een lid van een eenmansfractie of door een fractievoorzitter.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant)
Citeertitel Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR412888/CVDR412888_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2019 nieuwe regeling

19-03-2019

prb-2019-2247

C2238939/4492695