Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding zakelijk gebruik smartphone Noord-Brabant

 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel F.4, vierde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wensen te bevorderen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten medewerkers de mogelijkheid willen bieden om zelf een keuze te maken welke mobiele apparatuur zij bij de uitoefening van hun functie willen gebruiken;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten medewerkers daarbij onder voorwaarden ook de mogelijkheid willen bieden hiertoe tegen een vergoeding eigen apparatuur in te zetten;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de voorwaarden waaronder dit gebruik wordt gefaciliteerd, nader wensen vast te leggen;

Gezien de in het Georganiseerde overleg tijdens de overlegvergadering van 9 februari 2012 bereikte overeenstemming om de OR gesprekspartner te laten zijn bij de totstandkoming van de regeling; alsmede gezien de schriftelijk gegeven gezamenlijke instemming van de vakbonden d.d. 18 april 2012;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. 

  deelnemer: deelnemer aan deze regeling;

 • b. 

  mobiele telefoon: telefoon geschikt voor draadloos telefoneren en het versturen van sms-berichten met behulp van een netwerk van antennes;

 • c. 

  provider: aanbieder van telefoon- en internetdiensten;

 • d. 

  secretaris: secretaris van Gedeputeerde Staten;

 • e. 

  simlock: in een mobiele telefoon aangebrachte blokkade, die moet voorkomen dat de bezitter een simkaart inbrengt van een andere provider;

 • f. 

  smartphone: mobiele telefoon, die tevens geschikt is voor internetgebruik en het verzenden en ontvangen van e-mail;

 • g. 

  vaste telefoon: toestel bestemd voor telefoonverbindingen via een netwerk van telefoonkabels;

 • h. 

  Wi-Fi-spot: plaats waar gebruik gemaakt kan worden van draadloos internet.

Artikel 2 Doelgroep

Een vergoeding kan worden aangevraagd door een persoon:

 • a. 

  die door Gedeputeerde Staten is aangesteld in tijdelijke of vaste dienst;

 • b. 

  met wie Gedeputeerde Staten op grond van hoofdstuk H van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden regeling Provincies een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Vergoede activiteit

Vergoeding kan worden verstrekt voor zakelijk gebruik van een smartphone.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Vergoeding wordt geweigerd indien:

 • a. 

  de medewerker binnen twee jaar voor het tijdstip van indiening van de aanvraag reeds een vergoeding op grond van deze regeling heeft ontvangen;

 • b. 

  de medewerker een vergoeding op grond van deze regeling heeft ontvangen en ten aanzien van hem binnen een termijn van drie jaar sancties op grond van deze regeling zijn opgelegd wegens misbruik van deze regeling.

Artikel 5 Vergoedingsvereisten

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. 

  de medewerker zet een eigen smartphone in voor zakelijk gebruik;

 • b. 

  de smartphone, bedoeld onder a, is geschikt voor:

  • 1°. 

   mobiel bellen en sms‘en;

  • 2°. 

   mobiel internetgebruik;

  • 3°. 

   het leggen van een verbinding via ‘Exchange koppeling’ ten behoeve van het ontvangen en verzenden van provinciale e-mail en agendabeheer, zonder dat voor het daadwerkelijk tot stand brengen van die verbinding door de provincie bijzondere technische voorzieningen beschikbaar gesteld hoeven te worden;

  • 4°. 

   toegang tot internet met Wi-Fi-spots;

 • c. 

  de smartphone bevat geen simlock.

Artikel 6 Vereisten vergoedingsaanvraag

Een aanvraag voor een vergoeding voldoet aan de volgende vereisten:

 • a. 

  aanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten;

 • b. 

  aanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • c. 

  een aanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier.

Artikel 7 Hoogte vergoeding

 • 1

  De vergoeding omvat:

  • a. 

   € 240,- voor een periode van twee jaar;

  • b. 

   kosten van zakelijk binnenlands gebruik van de smartphone;

  • c. 

   kosten van beperkt privé-gebruik van de smartphone;

  • d. 

   kosten van zakelijk gebruik van de smartphone in en naar het buitenland.

 • 2

  Gedeputeerde Staten vergoeden de kosten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met d, door middel van het in bruikleen geven van een simkaart aan de deelnemer.

Artikel 8 Verstrekking vergoeding

Gedeputeerde Staten beslissen binnen een termijn van twee weken op de aanvraag voor vergoeding.

Artikel 9 Verplichtingen algemeen

Aan de deelnemer worden gedurende de periode, genoemd in artikel 4, onder a, de volgende algemene verplichtingen opgelegd:

 • a. 

  de deelnemer zet daadwerkelijk een eigen smartphone in voor zakelijk gebruik;

 • b. 

  de eigen smartphone, bedoeld onder a, voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 5, onder b en c;

 • c. 

  de deelnemer is met ingang van de dag waarop hij voor ontvangst van de simkaart tekent gedurende zijn werktijden via de smartphone, bedoeld in artikel 5, onder a, zakelijk telefonisch bereikbaar;

 • d. 

  de deelnemer levert de in zijn bezit zijnde provinciale mobiele telefoon of provinciale smartphone in;

 • e. 

  de deelnemer levert de in zijn bezit zijnde provinciale vaste telefoon in, tenzij hiertegen naar het oordeel van de direct leidinggevende gezien de functie van de deelnemer bezwaren bestaan.

Artikel 10 Verplichtingen inzake gebruik

Aan de deelnemer worden gedurende de periode, genoemd in artikel 4, onder a, de volgende verplichtingen inzake gebruik opgelegd:

 • a. 

  de deelnemer gebruikt de simkaart, bedoeld in artikel 7, tweede lid:

  • 1°. 

   zelf;

  • 2°. 

   op een zodanige wijze dat hij daarmee niet in strijd handelt met de uitgangspunten inzake ambtelijke integriteit als vastgelegd in de Leidraad voor integer handelen;

  • 3°. 

   voor zakelijke gesprekken en internet in het binnenland;

  • 4°. 

   beperkt voor privé-gesprekken en internet in het binnenland;

  • 5°. 

   beperkt voor zakelijke gesprekken in en naar het buitenland, respectievelijk internet in het buitenland, voor zover hij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft ontvangen van zijn leidinggevende;

  • 6°. 

   beperkt voor privé-gesprekken in het buitenland;

  • 7°. 

   niet voor privé internet in het buitenland;

 • b. 

  de deelnemer vermeldt het mobiele telefoonnummer in de Telegids;

 • c. 

  de deelnemer stelt in geval van afwezigheid zijn voicemail in of schakelt zijn toestel door;

 • d. 

  de deelnemer maakt voor verbinding met het internet waar mogelijk gebruik van Wi-Fi-spots;

 • e. 

  de deelnemer levert de simkaart, bedoeld in artikel 7, tweede lid, bij uitdiensttreding of beëindiging van het dienstverband uiterlijk om 16.00 uur van de laatste werkdag in bij Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Verplichtingen bij diefstal of verlies

Aan de deelnemer worden gedurende de periode, genoemd in artikel 4, onder a, de volgende verplichtingen in geval van verlies of diefstal opgelegd:

 • a. 

  de deelnemer meldt het verlies of de diefstal van de smartphone zo spoedig mogelijk:

  • 1°. 

   bij de provider met het oog op blokkering van de simkaart, en

  • 2°. 

   bij de provincie met het oog op blokkering van de e-mail en agenda;

 • b. 

  de deelnemer doet van het verlies of de diefstal zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie;

 • c. 

  onverminderd de onderdelen a en b, meldt de deelnemer het verlies of de diefstal bij de beveiliging, indien het verlies of de diefstal plaats vond binnen vestigingen van de provincie;

 • d. 

  de deelnemer verstrekt het van de politie ontvangen aangiftebewijs en proces-verbaal aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Betaling

 • 1

  Verstrekking van de simkaart, bedoeld in artikel 7, tweede lid, vindt plaats na overlegging van het positieve verstrekkingsbesluit en een door de deelnemer ondertekend ontvangstbewijs.

 • 2

  Betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, vindt plaats bij de salarisbetaling volgend op de maand waarin het positieve verstrekkingsbesluit is genomen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Sanctie

 • 1

  Indien de deelnemer niet voldoet of heeft voldaan aan de in deze regeling genoemde vereisten en verplichtingen, kunnen Gedeputeerde Staten de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 • 2

  Indien de deelnemer niet voldoet of heeft voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, onder 3 tot en met 7, verhalen Gedeputeerde Staten de daaruit ten laste van de provincie blijvende kosten op de deelnemer.

 • 3

  De terugvordering, respectievelijk het verhaal, bedoeld in het eerste en tweede lid, vindt plaats door middel van inhouding op de bezoldiging van de deelnemer.

 • 4

  Indien de deelnemer binnen de periode, genoemd in artikel 4, onder a, niet langer behoort tot de doelgroep van deze regeling, wordt een bedrag naar rato van de vergoeding als bedoeld in artikel 7, tweede lid, ingehouden op de laatste bezoldiging.

Artikel 15 Registratie

 • 1

  De deelnemer heeft toegang tot alle door de provider vastgelegde gegevens omtrent het gebruik van de simkaart, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

 • 2

  Gedeputeerde Staten leggen per deelnemer de door de provider periodiek geleverde geaggregeerde gegevens omtrent het gebruik van diens simkaart vast.

 • 3

  De geagregeerde gegevens, bedoeld in het tweede lid, hebben betrekking op:

  • a. 

   de kosten per gebruikscategorie;

  • b. 

   het gebruiksvolume per categorie;

  • c. 

   het aantal gevoerde gesprekken of internetverbindingen per categorie.

 • 4

  Deelnemers kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken om inzage in de gegevens, bedoeld in het tweede lid, of hiervan een kopie te ontvangen.

 • 5

  De deelnemer ontvangt de gegevens binnen twee weken na indiening van het verzoek.

 • 6

  De deelnemer kan de secretaris schriftelijk verzoeken om feitelijk onjuiste gegevens te laten verbeteren of aanvullen.

 • 7

  De secretaris beslist binnen twee weken op een verzoek als bedoeld in het zesde lid.

 • 8

  Indien de secretaris het verzoek inwilligt, vindt aanpassing onmiddellijk plaats.

Artikel 16 Toezicht

 • 1

  De secretaris is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling.

 • 2

  Indien de gegevens, bedoeld in artikel 15, tweede lid, of een andere zwaarwichtige reden daartoe aanleiding geven, kunnen aan de deelnemer door of namens de secretaris vragen worden gesteld over het gebruik van de simkaart, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

 • 3

  De deelnemer beantwoordt de vragen, bedoeld in het tweede lid, terstond.

 • 4

  Indien de beantwoording, bedoeld in het derde lid, leidt tot een ernstig vermoeden van misbruik, kan door of namens de secretaris nadere controle van de gegevens, bedoeld in artikel 15, tweede lid, plaatsvinden.

 • 5

  Indien de controle, bedoeld in het vierde lid, plaatsvindt namens de secretaris, vindt deze uitsluitend plaats na schriftelijke toestemming van de secretaris.

Artikel 17 Evaluatie

Gedeputeerde Staten onderzoeken binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze regeling de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding zakelijk gebruik smartphone Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 april 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling vergoeding zakelijk gebruik smartphone Noord-Brabant
CiteertitelRegeling vergoeding zakelijk gebruik smartphone Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelsbeleid, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Regeling zakelijk gebruik smartphone en tablet Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies, art. F.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201601-05-2016intrekking

29-03-2016

Provinciaal Blad, 2016, 49

S0310922
05-09-201301-05-2016Art. 5

02-09-2013

Provinciaal Blad, 2013, 122

S0271191
28-04-201205-09-2013Nieuwe regeling

24-04-2012

Provinciaal Blad, 2012, 130

S0240835