Inhoud regeling

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant

Geldend van 16-02-2022 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten een regeling vast te stellen teneinde bijdragen te kunnen verstrekken voor smart mobillity projecten en infrastructurele projecten in Zuid-Nederland, ter uitvoering van het programma SmartwayZ.NL;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1. Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

gebiedsgerichte realisatie: samenwerking van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen waardoor meer middelen, kennis en kunde ter beschikking staan om invulling te geven aan de smart mobility ambities in een gebied zodat een groter effect voor reizigers en goederenvervoerders kan worden bereikt;

programma SmartwayZ.NL: mobiliteitsprogramma van samenwerkende overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met verschillende infrastructurele en smart mobility opgaven in de provincies Noord-Brabant en Limburg;

programmaraad SmartwayZ.NL: gremium bestaande uit bestuurders van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de afspraken tussen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de regio Zuid-Nederland voor het programma SmartwayZ.NL;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht zijn op een specifiek eindresultaat;

regionaal bestuurlijk gremium: bestuurlijk gremium in een regio, zoals aangeduid op de kaarten in bijlage 1 bij deze regeling;

smart mobility : voortdurende uitwisseling van informatie tussen reizigers, voertuigen en infrastructuur via informatiesystemen, gericht op verkeers- en vervoersdiensten alsmede het beïnvloeden van het gedrag van reizigers en goederenvervoerders;

stuurgroep BrabantStad : gremium bestaande uit bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de B5, dat verantwoordelijk is voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 alsmede de regie op de samenhang binnen het netwerk;

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023: door de programmaraad SmartwayZ.NL en de stuurgroep BrabantStad vastgesteld uitvoeringsplan met projecten, werkwijzen en afspraken voor smart mobility in Zuid-Nederland.

Artikel 1.2 Doelgroep

 • 1. Een bijdrage op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van gemeenten binnen de volgende regio’s, zoals aangeduid op de kaarten in bijlage 1 bij deze regeling:

  • a.

   Hart van Brabant;

  • b.

   Noord-Oost Brabant;

  • c.

   West-Brabant;

  • d.

   Zuid-Oost Brabant;

  • e.

   Noord-Limburg.

 • 2. Indien een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid geen gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid is:

  • a.

   wordt de bijdrage aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 1.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de uitvoering van door de programmaraad SmartwayZ.NL en het desbetreffende regionaal bestuurlijk gremium vastgestelde maatregelenpakketten voor gebiedsgerichte realisatie.

Artikel 1.4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het vereiste dat het project uiterlijk 31 december 2025 kan worden afgerond.

Artikel 1.5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De kosten die als SmartwayZ.NL-bijdrage zijn opgenomen in het door de programmaraad SmartwayZ.NL en het desbetreffende regionaal bestuurlijk gremium vastgestelde maatregelenpakket komen in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 1.6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

In afwijking van artikel 1.5 komen de volgende kosten niet voor een bijdrage in aanmerking:

 • a.

  kosten die gemaakt zijn voor 1 maart 2020;

 • b.

  btw die op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 of de Wet op het BTW-compensatiefonds verrekenbaar respectievelijk compensabel kan zijn;

 • c.

  kosten waarvoor reeds een bijdrage of subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling;

 • d.

  kosten die reeds vanuit het programma SmartwayZ.NL zijn of worden betaald.

Artikel 1.7 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier, waarbij de volgende stukken worden gevoegd:

  • het maatregelenpakket, inclusief het besluit van de programmaraad SmartwayZ.NL alsmede het besluit van het regionaal bestuurlijk gremium tot vaststelling van dat pakket;

  • een kostenraming opgesteld aan de hand van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format;

  • indien van toepassing, een besluit van het regionaal bestuurlijk gremium over het penvoerderschap, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onder a;

 • b.

  wordt ingediend van 4 maart 2021 tot en met 18 december 2023.

Artikel 1.8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.7, onder b, vast op:

 • a.

  € 2.500.000 voor de regio Hart van Brabant;

 • b.

  € 2.500.000 voor de regio Noord-Oost Brabant;

 • c.

  € 2.500.000 voor de regio West-Brabant;

 • d.

  € 5.000.000 voor de regio Zuid-Oost Brabant;

 • e.

  € 2.500.000 voor de regio Noord-Limburg.

Artikel 1.9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt 100% van de kosten, bedoeld in artikel 1.5.

Artikel 1.10 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de afspraken in het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023.

Artikel 1.11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De bijdrageontvanger:

 • a.

  rondt het project uiterlijk 31 december 2025 af;

 • b.

  overlegt gedurende de looptijd van het project jaarlijks in augustus een rapportage, met daarin opgenomen:

  • de planning en actuele status van het project;

  • de actuele projectraming en status van de bestedingen.

Artikel 1.12 Verantwoording

De bijdrageontvanger legt voor de bijdrage verantwoording af conform de vereisten van de Regeling informatieverstrekking sisa, onder de sisa-codering zoals opgenomen in de subsidiebeschikking.

Artikel 1.13 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag. Het voorschot wordt betaald in jaarlijkse termijnen gedurende de looptijd van het project.

Artikel 1.14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

§ 2. Infrastructurele deelopgaven

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

infrastructurele deelopgave: opgave die onderdeel is van het programma SmartwayZ.NL en die erop gericht is om de weginfrastructuur in Zuid-Nederland te verbeteren;

programma SmartwayZ.NL: mobiliteitsprogramma van samenwerkende overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met verschillende infrastructurele en smart mobility opgaven in de provincies Noord-Brabant en Limburg;

programmaraad SmartwayZ.NL: gremium bestaande uit bestuurders van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de afspraken tussen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de regio Zuid-Nederland voor het programma SmartwayZ.NL;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht zijn op een specifiek eindresultaat;

stuurgroep BrabantStad : gremium bestaande uit bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de B5, dat verantwoordelijk is voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 alsmede de regie op de samenhang binnen het netwerk;

voortgangsrapportage; halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het programma SmartwayZ.NL, zoals vastgesteld door de programmaraad SmartwayZ.NL en verstuurd aan Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de stuurgroep BrabantStad.

Artikel 2.2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 2.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de uitvoering van de in het programma SmartwayZ.NL opgenomen infrastructurele deelopgave A67 Leenderheide-Zaarderheiken.

Artikel 2.4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het vereiste dat het project uiterlijk 31 december 2032 kan worden afgerond.

Artikel 2.5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De kosten van de deelopgave, zoals opgenomen in de door de programmaraad SmartwayZ.NL halfjaarlijks vastgestelde voortgangsrapportages, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 2.6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

In afwijking van artikel 2.5 komen de volgende kosten niet voor een bijdrage in aanmerking:

 • a.

  kosten die gemaakt zijn voor 1 januari 2016;

 • b.

  kosten waarvoor reeds een bijdrage of subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere regeling;

 • c.

  kosten die reeds vanuit het programma SmartwayZ.NL zijn of worden betaald.

Artikel 2.7 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  bevat het projectblad van de infrastructurele deelopgave, zoals opgenomen in de meest recente voortgangsrapportage;

 • c.

  wordt ingediend van 4 maart 2021 tot en met 1 december 2021.

Artikel 2.8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 2.7, onder b, vast op € 38.660.000.

Artikel 2.9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt 100% van de kosten, bedoeld in artikel 2.5.

Artikel 2.10 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld op grond van de afspraken zoals vastgelegd in de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2015 en daarbij behorende bijlagen, alsmede de sindsdien door de programmaraad SmartwayZ.NL vastgestelde aanvullingen, zoals opgenomen in de voortgangsrapportage.

Artikel 2.11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De bijdrageontvanger:

 • a.

  rondt het project uiterlijk 31 december 2032 af;

 • b.

  overlegt gedurende de looptijd van het project jaarlijks in augustus een rapportage, met daarin opgenomen:

  • de planning en actuele status van het project;

  • de actuele projectraming en status van de bestedingen.

Artikel 2.12 Verantwoording

De bijdrageontvanger toont bij de aanvraag tot vaststelling van de bijdrage aan dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht. De aanvraag tot vaststelling omvat een financieel verslag.

Artikel 2.13 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 2.14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

§ 3 Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67

Artikel 3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

infrastructurele deelopgave: opgave die onderdeel is van het programma SmartwayZ.NL en die erop gericht is om de weginfrastructuur en Slimme Mobiliteit in Zuid-Nederland te verbeteren;

programma SmartwayZ.NL: mobiliteitsprogramma van samenwerkende overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met verschillende infrastructurele en smart mobility opgaven in de provincies Noord-Brabant en Limburg;

programmaraad SmartwayZ.NL: gremium bestaande uit bestuurders van overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de afspraken tussen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de regio Zuid-Nederland voor het programma SmartwayZ.NL;

project: activiteit of samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en gericht zijn op een specifiek eindresultaat;

Slimme Mobiliteit: voortdurende uitwisseling van informatie tussen reizigers, voertuigen en infrastructuur via informatiesystemen, gericht op verkeers- en vervoersdiensten alsmede het beïnvloeden van het gedrag van reizigers en goederenvervoerders;

stuurgroep BrabantStad: gremium bestaande uit bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de B5, dat verantwoordelijk is voor het realiseren en uitvoeren van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022 alsmede de regie op de samenhang binnen het netwerk;

voortgangsrapportage: halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het programma SmartwayZ.NL, zoals vastgesteld door de programmaraad SmartwayZ.NL en verstuurd aan Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de stuurgroep BrabantStad.

Artikel 3.2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door de gemeente Eindhoven.

Artikel 3.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten van de doelgroep, bedoeld in artikel 3.2, gericht op aan de infrastructurele deelopgave gerelateerde Slimme Mobiliteit maatregelen binnen de corridor A67 gericht op het mijden en spreiden van verkeer op de A67.

Artikel 3.4 Vereisten voor een bijdrage

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het vereiste dat het project uiterlijk 31 december 2026 kan worden afgerond.

Artikel 3.5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De kosten van de deelopgave voor Slimme Mobiliteit maatregelen, zoals opgenomen in de door de programmaraad SmartwayZ.NL halfjaarlijks vastgestelde voortgangsrapportages, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 3.6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

In afwijking van artikel 3.5 komen de volgende kosten niet voor een bijdrage in aanmerking:

 • a.

  kosten die gemaakt zijn voor 1 maart 2020;

 • b.

  btw die op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 of de Wet op het BTW-compensatiefonds verrekenbaar respectievelijk compensabel is;

 • c.

  kosten waarvoor reeds een bijdrage of subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling;

 • d.

  kosten die reeds vanuit het programma SmartwayZ.NL zijn of worden betaald.

Artikel 3.7 Vereisten aanvraag bijdrage

Een aanvraag voor een bijdrage:

 • a.

  wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  bevat het projectblad van de infrastructurele deelopgave, zoals opgenomen in de meest recente voortgangsrapportage;

 • c.

  wordt ingediend van 17 februari 2022 tot en met 1 december 2025.

 • d.

  bevat een verklaring van Rijkswaterstaat als trekker van de infrastructurele deelopgave A67 Leenderheide-Zaarderheiken en Programma SmartwayZ.NL met een akkoord op de uitvoering van de Slimme Mobiliteit maatregelen en de daarbij behorende kosten door aanvrager.

Artikel 3.8 Bijdrageplafond

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 3.7, onder c, vast op € 6.000.000.

Artikel 3.9 Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage bedraagt 100% van de kosten, bedoeld in artikel 3.5.

Artikel 3.10 Verdelingswijze

De bijdrage wordt verdeeld overeenkomstig de afspraken over de structuurvisie en korte termijn maatregelen voor de A67 zoals deze in de programmaraad SmartwayZ.NL van 11 december 2019 zijn gemaakt en die nader zijn opgenomen in de 10e voortgangsrapportage SmartwayZ.NL.

Artikel 3.11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

De bijdrageontvanger:

 • a.

  rondt het project uiterlijk 31 december 2026 af;

 • b.

  overlegt gedurende de looptijd van het project jaarlijks 15 juli een tussentijds voortgangsverslag met daarin opgenomen:

  • de planning en actuele status van het project;

  • de actuele projectraming en status van de bestedingen.

Artikel 3.12 Verantwoording

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot verlening van de bijdrage vast op welke wijze de bijdrageontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aantoont dat de activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend, zijn verricht en dat aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 3.13 Bevoorschotting en betaling

Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende bijdragebedrag. Het voorschot wordt in een keer betaald.

Artikel 3.14 Wijze van verstrekken

De bijdrage wordt verleend en op aanvraag vastgesteld op grond van artikel 12, onder c, van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2022 en vervolgens jaarlijks aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 23 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 1.2, eerste lid, van de Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant

Regio-indeling met de daarbij behorende gemeenten

Noord-Brabant:

afbeelding binnen de regeling

Limburg:

Regio Noord-Limburg:

afbeelding binnen de regeling

Toelichting behorende bij de Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant

I. Algemeen

SmartwayZ.NL is een samenwerkingsprogramma van overheden, kennisinstellingen en marktpartijen en heeft tot doel om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. SmartwayZ.NL bestaat uit een aantal infrastructurele deelopgaven op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant. Daarnaast bevat SmartwayZ.NL een smart mobility deelopgave, die zich richt op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem met data en digitalisering, mobility as a service, verkeersmanagement, structurele gedragsverandering, smart logistics, minder hindermaatregelen, innovatie & ontwikkeling en een human capital agenda. Deze opgave wordt gebiedsgericht uitgevoerd met de Brabantse en Limburgse regio’s.

Om de samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en tot aansprekende resultaten op Zuid-Nederlandse schaal te komen, dragen de samenwerkingspartners financieel bij aan de deelopgaven van het programma en treedt de provincie Noord-Brabant op als penvoerder. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in het Governancedocument Bereikbaarheid Zuid-Nederland (later heeft het programma de naam SmartwayZ.NL gekregen).

Deze bijdrageregeling heeft tot doel om de financiële verrekeningen tussen de samenwerkende overheidspartners efficiënt te laten verlopen.

Paragraaf 1

Specifiek voor smart mobility maatregelen is het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023 vastgesteld. De betrokken overheidspartners zijn: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant, de BrabantStad-steden, en de gemeenten in de Brabantse en Limburgse regio’s (zie bijlage 1 bij deze regeling). Op grond van paragraaf 1 van deze regeling kunnen bijdragen worden verstrekt aan de Brabantse en Limburgse regio’s in het kader van de gebiedsgerichte realisatie van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023.

Paragraaf 2

Op grond van paragraaf 2 van deze regeling kunnen bijdragen aan het Rijk (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) worden verstrekt voor de infrastructurele deelopgaven van SmartwayZ.NL.

II. Artikelsgewijs

§1. Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

programmaraad SmartwayZ.NL: De rol van de programmaraad SmartwayZ.NL en de governancestructuur is uitgebreider beschreven op www.smartwayz.nl/media/1026/governance.pdf.

stuurgroep BrabantStad : Onder de B5-gemeenten worden verstaan: Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven. Zie voor de stuurgroep BrabantStad ook www.brabantstad.nl/stuurgroep-brabantstad.

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023: Dit uitvoeringsplan is te raadplegen via: www.smartwayz.nl/media/1903/_def_sw-uitvoeringsplan.pdf. Naast de programmaraad SmartwayZ.NL en de stuurgroep BrabantStad zijn ook het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen betrokken.

Artikel 1.2 Doelgroep

Eerste lid

Doelgroep van deze paragraaf zijn Brabantse en Limburgse regio’s. Het realiseren van regionale maatregelenpakketten vergroot de uitvoeringskracht van de samenwerkingspartners. Smart mobility maatregelen kunnen op regionale schaal efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Voor de provincie Noord-Brabant gaat het om de gebiedsindeling van de zogenoemde GGA-regio’s (bijlage 1 bij deze regeling). Voor de provincie Limburg gaat het alleen om de regio Noord-Limburg, vanwege de geografische scope van SmartwayZ.NL. Het uitkeren van de SmartwayZ.NL bijdrage aan de regio Noord-Limburg wordt door de provincie Noord-Brabant als penvoerder van SmartwayZ.NL uitgevoerd. Aan de SmartwayZ.NL bijdrage voor alle Brabantse en Limburgse regio’s betalen het Ministerie van I&W, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg mee.

Tweede lid

Een samenwerkingsverband van gemeenten in een in artikel 1.2, eerste lid, genoemde regio dient (ervan uitgaande dat het samenwerkingsverband geen gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid is) één gemeente als penvoerder aan te wijzen. De penvoerder ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het contact. De penvoerder regelt daartoe met de andere samenwerkingspartners dat hij hiervoor aangewezen is. In artikel 1.7, onderdeel a, onder 3˚, is opgenomen dat het besluit van het regionaal bestuurlijk gremium over het penvoerderschap onderdeel dient te zijn van de bijdrageaanvraag.

Artikel 1.3 Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De gebiedsgerichte realisatie vormt een onderdeel van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023.

Artikel 1.4 Vereisten voor een bijdrage

De regio en SmartwayZ.NL werken gezamenlijk een maatregelenpakket uit dat zowel uitvoering geeft aan regionale ambities als invulling geeft aan de SmartwayZ.NL doelen, zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023. Het uitvoeringsplan heeft een looptijd tot en met 2023. Voor de realisatie en afronding van maatregelen is de periode tot einde 2025 opgenomen. Uitgangspunt bij de vast te stellen maatregelenpakketten is geweest dat de regio een eigen bijdrage dient te leveren van minimaal 50% van de totale kosten. De bijdragen die op grond van deze paragraaf worden verstrekt, worden ingezet als een “verdubbelaar” in de gebiedsgerichte opgave.

Artikel 1.5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

In het maatregelenpakket is vastgesteld welke kosten in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit SmartwayZ.NL voor gebiedsgerichte realisatie.

Artikel 1.6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

Onder a

Artikel 1.6, onder a, bepaalt dat kosten die gemaakt zijn voor 1 maart 2020 niet voor een bijdrage in aanmerking komen. Deze datum sluit aan bij de datum van vaststelling van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023.

Onder c

Het is mogelijk dat voor een regio op verschillende momenten een regionaal maatregelenpakket wordt vastgesteld door het regionaal bestuurlijk gremium en de programmaraad SmartwayZ.NL. De aanvrager kan daarom meerdere aanvragen indienen tot het in artikel 1.8 voor die regio genoemde bijdrageplafond is bereikt. Op grond van artikel 1.6, onder c, wordt in dat geval geen bijdrage verstrekt voor kosten waarvoor de aanvrager reeds een bijdrage heeft ontvangen. Tevens impliceert artikel 1.6, onder c, dat kosten waarvoor reeds een bijdrage of subsidie op grond van een andere regeling is ontvangen, niet voor een bijdrage in aanmerking komen.

Onder d

Het is mogelijk dat de uitvoering van het maatregelenpakket voor een deel rechtstreeks vanuit het programma SmartwayZ.NL wordt bekostigd. Kosten die op die manier reeds gedekt zijn, komen op grond van artikel 1.6, onder d, niet voor een bijdrage in aanmerking.

Artikel 1.8 Bijdrageplafond en artikel 1.9 Hoogte van de bijdrage

In het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en met 2023 is voor gebiedsgerichte realisatie een totale SmartwayZ.NL bijdrage van € 15.000.000 opgenomen. Per regio gelden de in artikel 1.8 genoemde maxima. Dit betreffen de bedragen die in totaal per regio beschikbaar zijn (waarbij het mogelijk is dat de aanvrager meerdere (deel)aanvragen indient en het totaal beschikbare plafond dus in meerdere delen wordt verstrekt). Voor de regio Zuid-Oost Brabant geldt een maximum van € 5.000.000, aangezien in deze regio 2 B5-gemeenten gelegen zijn.

De SmartwayZ.NL-bijdrage wordt ingezet als ‘verdubbelaar’ van de bijdrage die de regio zelf doet in het maatregelenpakket.

Artikel 1.11 Verplichtingen van de bijdrageontvanger

Onder a

Artikel 1.11, onder a, bepaalt dat de bijdrageontvanger het project uiterlijk eind december 2025 af dient te ronden.

Onder b

Artikel 1.11, onder b, bepaalt dat de bijdrageontvanger gedurende de looptijd van het project jaarlijks in augustus de in dat onderdeel opgenomen informatie deelt met de provincie Noord-Brabant. Deze informatie wordt vervolgens benut voor de halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het programma SmartayZ.NL aan Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de stuurgroep BrabantStad.

§ 2. Infrastructurele deelopgaven

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

Voor een nadere toelichting op de begrippen “programmaraad SmartwayZ.NL” en “stuurgroep BrabantStad“ wordt verwezen naar de toelichting op artikel 1.1.

Artikel 2.5 Kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage

De programmaraad SmartwayZ.NL kan besluiten tot tussentijdse wijzigingen in de kosten van de deelopgave. Dit wordt dan door middel van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage gemeld aan de Tweede Kamer en aan Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant.

Artikel 2.6 Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

Onder a

Artikel 2.6, onder a, bepaalt dat kosten die gemaakt zijn voor 1 januari 2016 niet voor een bijdrage in aanmerking komen. Genoemde datum sluit aan bij de start van het programma SmartwayZ.NL. De uitvoering van de deelopgave is weliswaar nog niet begonnen, maar er kunnen sinds 1 januari 2016 al wel kosten (voorbereidingskosten, onderzoekskosten etc.) gemaakt zijn die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Onder b

Het is mogelijk dat de aanvrager meerdere (deel)aanvragen indient tot het in artikel 2.8 genoemde plafond is bereikt. Op grond van artikel 2.6, onder b, wordt in dat geval geen bijdrage verstrekt voor kosten waarvoor de aanvrager reeds een bijdrage heeft ontvangen. Tevens impliceert artikel 2.6, onder b, dat kosten waarvoor reeds een bijdrage of subsidie op grond van een andere regeling is ontvangen, niet voor een bijdrage in aanmerking komen.

Onder c

Het is mogelijk dat de uitvoering van de deelopgave voor een deel rechtstreeks vanuit het programma SmartwayZ.NL wordt bekostigd. Kosten die op die manier reeds gedekt zijn komen op grond van artikel 2.6, onder c, niet voor een bijdrage in aanmerking.

Artikel 2.8 Bijdrageplafond en artikel 2.9 Hoogte van de bijdrage

Het in artikel 2.8 opgenomen bedrag betreft het bedrag dat in totaal voor de deelopgave beschikbaar is (waarbij het mogelijk is dat de aanvrager meerdere (deel)aanvragen indient en het totaal beschikbare plafond dus in meerdere delen wordt verstrekt).

Artikel 2.10 Verdelingswijze

De brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2015 (inclusief bijlagen) is gepubliceerd als: Kamerstukken II 2015/16, 34 300 A, nr. 16.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 3.15 Evaluatie

Artikel 3, eerste lid, onder h, van de Algemene bijdrageverordening bepaalt dat in een bijdrageregeling een bepaling omtrent de evaluatie van de bijdrageregeling wordt opgenomen. Artikel 3.15 bepaalt dat Gedeputeerde Staten in 2022 en vervolgens jaarlijks aan Provinciale Staten een verslag sturen over de doeltreffendheid en effecten van deze bijdrageregeling in de praktijk. Dit zal in praktijk plaatsvinden doordat de voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Daarin is de status van de projecten opgenomen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant

Geldend van 16-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant
Citeertitel Bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/637121/CVDR637121_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2022 paragraaf 3, 4, artikel 1.6, 1.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3

07-02-2022

prb-2022-1817

C2292130/5011690
04-03-2021 16-02-2022 nieuwe regeling

23-02-2021

prb-2021-1637

C2275240/ 4839677