Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 8 september 2023 hebben genomen.

De vergadering werd begonnen met de toelating en beëdiging van 5 nieuwe burgerleden:

 • De heer Brok (CDA)
 • De heer Damen (JA21)
 • Mevrouw Van Eck (SP)
 • Mevrouw Mees (Partij voor de Dieren)
 • Mevrouw Nuijten (PvdA)

Daarna werd stilgestaan bij het afscheid van de gedeputeerden Ronnes en Lemkes-Straver.

Besproken voorstellen

 • Bestuursakkoord 2023-2027 Samen maken we Brabant!

Bij dit onderwerp werd een motie aangenomen waarmee aan Gedeputeerde Staten werd verzocht het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de daartoe op te stellen begrotingen in de periode 2023-2027. En daar waar mogelijk met alle politieke partijen gezamenlijke ambities te realiseren.


ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, PvdA, SP, Volt, VVD stemden voor. BBB, CDA, Forum voor Democratie, Ja21, Partij voor de Dieren, PVV stemden tegen.

Daarnaast werden bij het bestuursakkoord een aantal moties over verschillende onderwerpen aangenomen (een overzicht van alle moties vindt u op https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/376cf779-9567-4cf0-ab50-8a7d938e02f4):

 • Motie M60-2023 De Bergse weervisserij mag niet verloren gaan (ingediend door PVV Noord-Brabant)
  BBB, CDA, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, PVV, SP, VVD stemden voor.
  ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Ja21, Partij voor de Dieren, PvdA, Volt stemden tegen.
 • Motie M64-2023 Rollenparagraaf in Statenstukken (ingediend door JA21 en PVV Noord-Brabant)
  BBB, CDA, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie, Ja21, Partij voor de Dieren, PVV, SP, Volt stemden voor.
  D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, PvdA, VVD stemden tegen.
 • Motie M68a-2023 De Brabantse Bijdrage aan Vrede & Veiligheid (ingediend door JA21 en PVV Noord-Brabant)
  BBB, CDA, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie, Ja21, PVV, Volt, VVD stemden voor.
  D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PvdA, SP stemden tegen.
 • Motie M70a-2023 Uitvoering regenboogstembusakkoord (ingediend door Partij voor de Dieren en Volt)
  CDA, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Volt, VVD stemden voor.
  BBB, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie, Ja21, PVV stemden tegen.
 • Motie M79a-2023 Laat ze niet in de kou staan (ingediend door ChristenUnie-SGP en Volt)
  CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Volt, VVD stemden voor.
  BBB, Forum voor Democratie, Ja21, PVV stemden tegen.
 • Motie M84-2023 Kerntakendiscussie (ingediend door PVV Noord-Brabant)
  BBB, CDA, Forum voor Democratie, Ja21, Partij voor de Dieren, PVV, SP stemden voor.
  ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, PvdA, Volt, VVD stemden tegen.

Bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten en benoeming leden van Gedeputeerde Staten

De fractievoorzitters van de onderhandelende partijen VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant verzochten Provinciale Staten het aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2023-2027 vast te stellen op 7 (voltijd).

BBB, CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Ja21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Volt, VVD stemden voor. Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

De voorgedragen kandidaten werden benoemd tot gedeputeerden:

 • de heer Van Gruijthuijsen (VVD)
 • mevrouw Roijackers (GroenLinks)
 • de heer Smeulders (PvdA)
 • de heer Van der Horst (SP)
 • mevrouw Boelema (D66)
 • de heer Oudenhoven (Lokaal Brabant)
 • mevrouw Dirken (VVD)

Toelating nieuwe leden van Provinciale Staten

Door het vertrek van 4 leden van Provinciale Staten naar het college van Gedeputeerde Staten, zijn er 4 vacatures ontstaan. Deze worden vervuld door:

 • de heer Jansen (VVD)
 • mevrouw Meuwissen (VVD)
 • de heer Spapens (SP)

De vacature binnen de fractie van Lokaal Brabant wordt op dit moment nog niet opgevuld. De heer Oudenhoven behoudt tijdelijk zijn statenlidmaatschap, totdat in een volgende vergadering een opvolger wordt benoemd.

Afscheid leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd

Commissaris van de Koning Ina Adema sprak een uitgebreid woord van dank tot Wilma Dirken.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

 • Statenvoorstel 47/23 Derde wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020
 • Statenvoorstel 39/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 8 september 2023

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 8 september 2023