Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Hartje Eindhoven 2.0 C.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het realiseren van een open bodemenergiesysteem van Hartje 2.0, gelegen aan PSV laan te Eindhoven.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-3980 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven