Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal acht weken te verlengen. De aanvraag betreft het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de duurzame klimatisering, gelegen aan tussen de PSV-laan, de Anton Philipslaan, de Gerard Philipslaan en de Jonghlaan te Eindhoven, kadastraal bekend, gemeente Eindhoven, sectie C, nummer(s) 6320.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo?n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Een verleende vergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-13999 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven