Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting Fontys een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunning voor het open bodemenergiesysteem van Fontys R11 tm R13, gelegen aan Rachelsmolen 1, 5612 MA te Eindhoven.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-2790 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven