Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Gemeente Heusden een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunningsaanvraag in het kader van de waterwet voor het open bodemenergiesysteem, gelegen aan Burgemeester Zwaansweg 4, 5251 CJ te Vlijmen.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-2511 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heusden