Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Green Development B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het open bodemenergiesysteem van Winkelcentrum Marktveld, gelegen aan Marktveldpassage 7, 5261 EC te Vught.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-14817 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Vught