Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Eteck Warmte Eekhoorn B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem, gelegen aan gelegen op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat te Tilburg te Tilburg, kadastraal bekend, gemeente Tilburg, sectie M, nummer(s) 12388.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-13662 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg