Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Hartje 2.0 een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem ten behoeve van de duurzame klimatisering, gelegen aan tussen de PSV-laan, de Anton Philipslaan, de Gerard Philipslaan en de Jonghlaan te Eindhoven, kadastraal bekend, gemeente Eindhoven, sectie C, nummer(s) 6320.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-13999 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven