Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Huis van Roosendaal een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een open bodemenergiesysteem, gelegen aan Stadserf 1, 4701 NK te Roosendaal.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2020-14325 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, december 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal