Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij aan Caffero GmbH te Kleve (Duitsland) een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen en consumentenvuurwerk tijdens Hockeyloverz gehouden aan Handelseweg te Gemert. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 10 juli 2021 en op 17 juli 2021 tussen 20:00 uur en 00:30 uur, de opbouw van het vuurwerk start op de dag van ontbranding vanaf 08:00 uur.

De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen, liggen gedurende zes weken, na toezending besluit aan aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Spoorlaan 181 te Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vergunningverlener op 013-206 05 67. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend tot en met 6 weken na toezending besluit aan aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-017339 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gemert-Bakel