Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij aan Caffero
GmbH te Kleve (Duitsland) een ontbrandingstoestemming hebben verleend op
grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een vuurwerkevenement
met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en
consumentenvuurwerk, op het terrein gelegen aan De Paaldreef 14, gemeente
Bergeijk. De ontbrandingen van het vuurwerk vinden plaats op 6 en 23 mei
2021, op 4, 7, 11 ,14, 18 en 25 juli 2021 en op 1, 4, 8, 11, 15,18,22, 25 en
29 augustus 2021 tussen 19:00 uur en 23:30 uur. De opbouw van het
vuurwerk is op de dag van de ontbranding vanaf 16:00 uur.

De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen,
liggen gedurende zes weken, na toezending besluit aan aanvrager, ter inzage
bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Spoorlaan 181 te
Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
vergunningverlener 013-206 05 67. Voor het inzien van de stukken kan een
afspraak worden gemaakt.

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden een bezwaarschrift
worden ingediend tot en met 6 weken na toezending besluit aan aanvrager.
Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat
van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en
beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te
worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is
bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16
en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van
een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen
is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-003568 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk