GEZIEN
de melding d.d. 4 maart 2019 van Boskalis Nederland voor toestemming op grond van het Binnenvaartpolitiereglement ten behoeve van de aanleg van een regionale kering in de Leursche Haven van 1 april 2019 tot en met 1 april 2020;

GELET OP
de Verordening water Noord-Brabant
de Scheepvaartverkeerswet;
het Binnenvaartpolitiereglement (BPR);
de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Aan Boskalis Nederland en zijn rechtverkrijgenden, toestemming te verlenen op
grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement voor het
uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het gedeelte van de
Leursche Haven dat loopt vanaf de monding van de Mark tot de Veerweg,
bestaande uit de bouw van een regionale kering en het tijdelijk regelen van het
scheepvaartverkeer op de vaarweg voor het uitvoeren van de werkzaamheden
in de periode van 1 april 2019 tot en met 1 april 2020, en het daartoe:
creëren van werkruimte in de vaarweg;
plaatsen van tijdelijke tekens ten behoeve van de scheepvaart zoals
aangegeven op de tekeningen bij de aanvraag;
één en ander onder de ?met het oog op de Scheepvaartverkeerswet
genoemde doelstellingen en bepalingen hieraan verbonden? navolgende
voorschriften en bepalingen.

BEZWAAR
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van
dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord
Bezwaarschrift te vermelden.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van
een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen bij:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht,
Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel,
bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de
bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om
zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend
belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


's-Hertogenbosch, mei 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda
  • Drimmelen
  • Etten-Leur
  • Halderberge
  • Moerdijk
  • Steenbergen