Op 11 november 2020 hebben wij u het besluit tot verlening van een begrotingssubsidie toegezonden. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk C2262607/4755020.
Hierbij ontvangt u een gewijzigd besluit waarin de tekst onder het kopje ‘Staatssteun’ is aangepast. Bovendien is de datum van inwerkingtreding van het besluit aangepast in verband met de kennisgeving aan de EC.
Omwille van de duidelijkheid hebben wij het volledige besluit herhaald. Dit besluit treedt in de plaats van het besluit van 11 november 2020.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014, L193) (hierna: Landbouwgroepsvrijstellings-verordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 475.312 exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Brabant bemest beter - Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen’.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat deze streeft naar een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu. Hierin speelt de verwerking en verwaarding van dierlijke mest een cruciale rol. Alleen op deze manier is de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire akkerbouw en veehouderij te realiseren. Het programma Brabant Bemest Beter en het project Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen dragen hieraan bij.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de projectactiviteiten in aanmerking met uitzondering van de activiteiten die expliciet als niet–subsidiabel zijn aangemerkt.

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

Deel I: Activiteiten voor het programma “Brabant bemest beter”
De kosten bedragen € 131.950. De activiteiten zijn onder te verdelen in 3 lijnen:
- Programmacoördinatie/stuurgroep. De kosten van € 48.500 worden volledig vergoed uit in-kind bijdragen van de samenwerkende partners/aanvragers. Deze kosten zijn niet subsidiabel;
- Kennisuitwisseling; Kosten € 37.500. Organiseren van openbare bijeenkomsten en verzorgen van presentaties, publicaties en een onderwijsmodule over bemestingspraktijken;
- Communicatie; Kosten € 45.950. Het ontwikkelen, beheren en actualiseren van een herkenbare voor het brede publiek toegankelijke website over bemestingspraktijken en de verzorging van een periodieke nieuwsbrief.

Deel II: Project: Ontwikkeling betere bemestingspraktijken in regiogroepen.
Het doel van dit project is om te komen tot een betere en optimale benutting van (producten van) dierlijke mest. De totale kosten bedragen € 493.116 waarvan € 25.000 voor projectleiding. Het project omvat onder meer de volgende activiteiten:

- In 4 regio’s (West-Brabant, Midden-Brabant (De Kempen), Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) worden groepen van ca. 10 landbouwbedrijven samengesteld. De bedrijven verbinden zich aan de doelstellingen van het project.
- De ondernemers worden gecoached om vanuit hun uitgangssituatie door een zelfstandige aanpassing van hun bemestingsplan en monitoring van de resultaten te komen tot verbeteringen in de bemestingspraktijk. De effecten van verschillende bemestingspraktijken worden zichtbaar gemaakt. De benodigde data worden verzameld door de analyses van monsters van bodem, mest en gewas.
- De organisatie van studieclubs en bedrijfsbezoeken in regioverband met de inhuur van externe deskundigheid. De regiobijeenkomsten dienen tevens om samenwerking met loonwerkers/mestverwerkers te stimuleren.
- In elke regio wordt elk jaar op een landbouwbedrijf een verdiepende kennisvraag uitgewerkt door het Louis Bolk Instituut. De opgedane kennis wordt in regionale bijeenkomsten overgedragen aan de andere deelnemers.
- Elk jaar worden veld- en demodagen georganiseerd voor de kennisuitwisseling tussen de regio’s en om niet-deelnemende bedrijven te bereiken.
- De ontwikkelde bemestingspraktijken en bijbehorende resultaten worden vastgelegd voor communicatie en kennisuitwisseling en gepubliceerd in de nieuwsbrief en de website van het programma Brabant bemest beter.
- Jaarlijks vindt een rapportage plaats over de som van alle bedrijfsdata en metingen met een evaluatie van de aanpak en de resultaten per regio en per bedrijfstype.

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
De projectkosten bedragen volgens de bij uw aanvraag ingediende begroting in totaal € 625.066. Binnen deel I worden de kosten voor het onderdeel “Programmacoördinatie/stuurgroep” ter hoogte van € 48.500 door de deelnemers zelf bekostigd en zij zijn door ons als niet-subsidiabel aangemerkt.

De overige onderdelen binnen deel I (kennisuitwisseling en communicatie) en de volledige omvang van deel II zijn door ons wel als subsidiabel aangemerkt. Daarvan bedragen de subsidiabele kosten in totaal (€ 37.500 + € 45.950 + € 493.116) = € 576.566 exclusief btw.

De aan u verleende subsidie van € 475.312 exclusief btw bedraagt daarmee 82% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels in artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Buiten beschouwing gelaten Deel I:
De kosten van het onderdeel “programmacoördinatie/stuurgroep” worden door de aanvragers zelf bekostigd, zij zijn door ons aangemerkt als niet-subsidiabel en blijven buiten beschouwing bij de beoordeling van staatssteun.

Beoordeeld Deel I:
De activiteiten voor de onderdelen “kennisuitwisseling” en “communicatie” hebben betrekking op de verspreiding van de informatie en het openbaar delen van de resultaten uit Deel II via de nieuwsbrief en de website.

Beoordeeld Deel II:
De activiteiten in dit deel van het project hebben volledig betrekking op coaching voor de verwerving van vaardigheden, kennisoverdracht en voorlichting.

Wij zijn van oordeel dat de steun voor de beoordeelde activiteiten voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 21 Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting.

Deze beschikking moet 10 werkdagen voor inwerkingtreding worden kennisgegeven aan de Europese Commissie. Om die reden treedt deze beschikking niet eerder in werking dan tenminste 10 werkdagen na de datum van kennisgeving, derhalve per 31 december 2020.

De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat in gevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 475.312 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van kenmerk ‘C2273335/ 4802165’ overgemaakt naar bankrekeningnummer NL53 RABO 0151 2092 00 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
Binnen zes weken na dagtekening van dit besluit € 300.312
1 oktober 2021 € 125.000
1oktober 2022 € 50.000
Totaal € 475.312

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 19 april 2020 tot en met 31 december 2022;
• u dient jaarlijks voor 1 augustus een tussentijds voortgangsverslag in, voor het eerst vóór 1 augustus 2021;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 31 maart 2023 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons zo spoedig mogelijk na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.


Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.Overeenkomstig het op 10 november 2020 genomen besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


A.F. Meulepas,
programmamanager Landbouw en Voedsel

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.