Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellings-verordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 2.180.819,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het subsidiebedrag van € 2.180.819,- is als volgt opgebouwd:
• Reguliere exploitatiesubsidie (inclusief 2 leerstoelen): € 1.837.919,-;
• Eenmalige bijdrage (tot en met eind 2020) ten behoeve van het door ontwikkelen van de instrumenten Brabant Cloud en Erfgoed Academie Brabant: € 342.900,-;

De aanvullende subsidie van € 342.900,- is lager dan de € 351.000,- die door u wordt aangevraagd. Wij verlenen in 2020 hetzelfde bedrag voor dit project als in 2019. Dit omdat we 2020 een overgangsjaar vinden en in dat jaar moeten bepalen of en op welke wijze dit project doorgang gaat vinden in relatie tot het nog te actualiseren beleidskader erfgoed 2020-2023. Gelet op voorgaande kondigen wij op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht middels deze beschikking daarom de afbouw tot nihil van de subsidie aan voor het door ontwikkelen van de instrumenten Brabant Cloud en Erfgoed Academie Brabant. Dit betekent dat voornoemde projecten vanaf 1 januari 2021 niet meer voor provinciale subsidie in aanmerking komen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van de volgende activiteiten in 2020 in aanmerking:
• Het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek;
• Het ondersteunen van erfgoedinstellingen en erfgoedwerkers;
• Het verbinden van erfgoednetwerken.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op de provinciale opdracht welke u hebt vertaald in uw aanvraag en werkplan.

Bestuursperiode 2020-2023:
Dit voorjaar wordt het provinciaal erfgoedbeleid geactualiseerd. In aanloop naar dit nieuwe beleid gaan we opnieuw bepalen wat we de kern vinden van de taken die de uitvoeringsorganisaties voor ons uitvoeren.
We streven ernaar om meerjarige afspraken te maken met onze uitvoeringsorganisaties over te behalen doelen en resultaten. Daarvoor zullen we een verkenning uitvoeren.
We willen verkennen hoe we de aansturing van de uitvoeringsorganisaties kunnen verbeteren zodat zij met meer efficiency, effectiviteit, onderlinge samenwerking en samenhang gaan functioneren en daarbij worden zaken als de indexeringsproblematiek, CAO-verplichtingen en tarieven meegenomen.
De samenwerking van de organisaties binnen de Erfgoed Alliantie Brabant maakt onderdeel uit van deze verkenning. We zien hier nog onvoldoende voortgang en willen graag nader bepalen welke beweging hier de komende bestuursperiode in gang gezet kan worden.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53. Het betreft dan de volgende activiteiten:
• Onderhoud en beheer Brabant Cloud;
• Onderhoud en Beheer Collectieregistratiesysteem;
• Doorontwikkeling Brabant Cloud;
• Onderhoud en beheer website (onder Erfgoed Brabant Academie);
• Doorontwikkeling website;
• Scholing en cursussen;
• Doorgaande lijn primair onderwijs;
• Cultuureducatie met Kwaliteit;
• Project Faro.

Voor het overige hebben wij geconstateerd dat de door u aangevraagde subsidie niet ten goede komt aan economische activiteiten. Hierdoor is er geen sprake van staatssteun als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 2.180.819,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2254069/4620260’ overgemaakt naar IBAN NL74INGB0000316557 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
25-01-2020 € 545.205,-
01-04-2020 € 545.205,-
01-07-2020 € 545.205,-
01-10-2020 € 545.204,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
• voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de subsidie is verleend, dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
• indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden verantwoord;
• u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht;
• de egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.

Bestemmingsreserve
U hebt geen nieuwe bestemmingsreserves gevormd.

Wij kunnen de bestaande bestemmingsreserves terugvorderen indien:
a. de subsidiabele activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
b. de subsidieverlening of -vaststelling wordt ingetrokken;
c. de subsidierelatie wordt beëindigd;
d. de rechtspersoon die de begrotingssubsidie ontving wordt ontbonden.

Wij constateren dat u een aantal bestemmingsfondsen in 2020 vrij laat vallen. Het betreft de fondsen Museumschatjes (PO en VO) en Doorontwikkeling EAB. Als u deze toch wilt voortzetten zal u hier volgend jaar weer toestemming voor moeten vragen.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Verantwoording en subsidievaststelling
De verantwoording over de besteding van de gelden voor de projecten anders dan de reguliere exploitatiesubsidie (dus onder andere de eenjarige en meerjarige projecten) kunnen gelijktijdig met het verantwoordingsmoment plaatsvinden van de aan u verleende exploitatiesubsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant. De besteding van de projectmiddelen moet gescheiden te volgen zijn. Dit houdt in dat er, gedurende de looptijd van deze projecten, in de jaarrekening een aparte bijlage voor ieder project wordt opgenomen. De besteding van de middelen voor ieder afzonderlijk project maakt jaarlijks onderdeel uit van de controle van de accountant. In de jaarrekening waarin een project, anders dan de exploitatiesubsidie, moet worden vastgesteld dienen de middelen in de begroting per jaar te worden gepresenteerd.

Bij de aanbieding van uw jaarrekening waarin ook een project moet worden vastgesteld geeft u expliciet aan dat u gelijktijdig een verzoek tot vaststelling van de subsidie desbetreffend project indient. In de controleverklaring over de jaarrekening zal de accountant naast een oordeel over de exploitatiesubsidie ook een oordeel moeten geven over de besteding van de middelen voor de onderhavige projectsubsidie over de gehele periode.

Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een jaarverslag/activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
• een kostenverdeelstaat, waarbij de consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen voor kostprijsadministratie zijn gehanteerd;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens.
Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.