Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 500.000,- exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project “Actieve informatievoorziening aan ondernemers in Noordoost-Brabant”.

De bestrijding van het coronavirus is een eerste verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en het RIVM. Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat de Provincie, als midden-bestuur, een rol heeft in het inventariseren en analyseren van de impact van de coronacrisis op de Brabantse economie en werkgelegenheid en daar voorts stakeholders, partners, partijen op te mobiliseren. We willen daarbij de bestaande tripel helix overlegstructuren benutten waar mogelijk en tijdelijke overleggen en bondgenootschappen organiseren waar noodzakelijk. Dit om vanuit een verbindende, faciliterende regierol alle relevante actoren in positie te brengen om gezamenlijk bij te dragen aan het beteugelen van de negatieve effecten van de Coronacrisis. Deze crisisinterventies willen we bovendien optimaal benutten voor het versterken van het Brabantse economische weefsel voor een duurzame, innovatieve economie en adaptieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt dat in het teken staat van het behouden en doorontwikkelen van welvaart en welzijn van de gehele Brabantse samenleving, waar iedereen zich ontwikkelt, werkt of anderszins actief participeert. Dat betekent dat we samen met onze partners investeren in economische activiteiten en volledige werkgelegenheid. Voor nu betekent dat het informeren en steunen van het Brabantse bedrijfsleven over en met maatregelen, om de brug te slaan naar weer genormaliseerde omstandigheden. Dat doen we op de eerste plaats in samenspraak met de B5-gemeenten, de 5 arbeidsmarktregio’s, de ROM’s en het bedrijfsleven in de vorm van informatievoorzieningen, waarbij we de bestaande infrastructuur van regionale (en lokale) werkgeversservicepunten benutten en versterken.

U ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
- Extra informatievoorziening via nieuwsbrieven, website en webinars;
- Inrichten en uitvoeren van de helpdesk;
- Intensiveren van het project ZZP Boost Noordoost-Brabant;
- Uitvoeren van ‘eerste hulp bij (dreigend) ontslag’;
- Inrichten van een regionaal backofficesysteem;
- Verstevigen van de regionale samenwerking;
- Uitbreiding ten behoeve van gecoördineerde communicatie;
- Opzetten van een Coronacrisis herstel programma.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw projectplan.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw begroting berekend. De subsidiabele kosten bedragen € 500.000,- exclusief btw.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben geconstateerd dat de door u aangevraagde subsidie niet ten goede komt aan economische activiteiten. Hierdoor is er geen sprake van staatssteun als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De betreffende activiteiten vallen namelijk binnen uw wettelijke taken.

Voor wat betreft het onderdeel Corona crisis herstel programma (C1) concluderen wij dat er mogelijk sprake is van economische activiteiten. Uit uw begroting blijkt dat u hier € 250.000,- voor heeft begroot. U gaat hiermee tussen de 120 en 200 MKB-deelnemers ondersteunen.

Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 28.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 500.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt binnen twee weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN NL94BNGH0285039210 onder vermelding van ‘C2262245/4681163’.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• het advies beperkt zich tot innovatie en business development gericht op innovatie;
• u realiseert de activiteiten voor 31 december 2020;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.



Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.



Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 14 april 2020 genomen besluit,
namens deze,



G.A. ten Dolle,
programmadirecteur Europese Programma’s

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie gemeente Den Bosch voor “Actieve informatievoorziening"