Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (hierna: Asv);

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie in de vorm van een geldlening te verstrekken van € 778.400,- exclusief btw op grond van artikel 4 juncto artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder b, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
• Ontwikkeling verwerkingslijn plantaardige reststromen, begrote kosten
€ 1.000.000,-.
• Werkpakket ATFD (Agitated Thin Film Drying), begrote kosten
€ 778.400,-
• RMF (Radio Magnetic Freezing), begrote kosten € 112.000,- .

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Opschortende voorwaarden
De subsidie in de vorm van een geldlening is een subsidie onder opschortende voorwaarden. De subsidie wordt u verleend onder de volgende opschortende voorwaarden:
1. U werkt als subsidieontvanger mee aan de totstandkoming van een overeenkomst van geldlening zoals bedoeld in artikel 4:36 juncto artikel 4:33, aanhef en onderdeel a, van de Awb.
2. U werkt mee aan de vestiging van een pandrecht en tekent de daarvoor opgemaakte onderhandse pandakte.
3. U vult het Formulier Zakelijke doorlopende machtiging SEPA, bijlage 2 van de overeenkomst van geldlening, in en ondertekent dit formulier. Vervolgens retourneert u het formulier aan de afdeling Subsidies vóór 1 juli 2020. De overeenkomst van geldlening en de pandakte maken onderdeel uit van deze beschikking en zijn als bijlage in tweevoud bijgevoegd. U dient één exemplaar ondertekend aan de afdeling Subsidies vóór 1 juli 2020 te retourneren.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat de lening wordt verstrekt tegen een niet marktconforme rente. Het rentevoordeel hebben wij conform de uitgangspunten berekend op een bedrag van € 241.447,32.

Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 27 voor wat betreft verwerkingslijn plantaardige reststromen en artikel 27 voor de deelprojecten ATFD en RMF.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Asv een voorschot van
€ 778.400,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt volgens onderstaand schema overgemaakt naar IBAN NL13 RABO 0112962335 onder vermelding van C2263895/4692719, nadat is voldaan aan de opschortende voorwaarden en aan hetgeen bepaald is in artikel 5.1. van de overeenkomst van geldlening’

1 augustus 2020: € 400.000,-
1 november 2020: € 378.400,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Asv en in de overeenkomst van geldlening;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 september 2019 tot
1 juni 2022;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 september 2022 dient u bij de afdeling Subsidies een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;

Daarnaast wijzen wij u op het volgende ten aanzien van de geldlening:
• u lost de geldlening af conform hetgeen hierover is bepaald in de overeenkomst van geldlening;
• rapportageverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst van geldlening dienen gestuurd te worden naar de afdeling Administraties onder vermelding van C2255284.


Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u de afdeling Subsidies z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16, aanhef en onder a, van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Awb waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht ;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,


G.A. ten Dolle,
programmadirecteur Europese Programma’sBezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Food Tech Park Brainport voor Moonshot verwaarding plantaardige reststromen FASE 1