Op 28 april 2020 hebben wij de ontbrekende gegevens ontvangen. Op 1 september 2020 hebben wij de laatste gevraagde aanvullende gegevens ontvangen.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• Artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• De Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• De Algemene wet bestuursrecht;
• De Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 271.501 exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Toelichting: de subsidie is een begrotingssubsidie naar aard aangemerkt als een projectsubsidie in de vorm van een geldbedrag.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Ketensamenwerking Biobased Innovation GardenS’.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat door dit project op kleine schaal op zandgrond onderzoek gedaan kan worden naar nieuwe gewassen die als grondstof kunnen dienen of interessant zijn vanwege hun voedingswaarde. Uiteraard wordt allereerst onderzocht of de gewassen op zandgrond te telen zijn, met beperkte inzet van of geheel zonder chemie en kunstmest. Daarnaast is het van belang dat de gewassen bijdragen aan mogelijkheden voor bouwplanverruiming, een vitale bodem, meer biodiversiteit en klimaatbestendig zijn. De gewassen voor biobased toepassing kunnen als vervanging dienen voor eindige grondstoffen of grondstoffen die een hoge milieudruk hebben zoals bouwmaterialen, plastics, verf en cosmetica en daarmee een bijdrage leveren aan een circulaire economie. Een belangrijke pijler van deze biobased innovation gardens is het tot stand brengen van ketens van producenten, verwerkers en eindgebruikers. Alleen dan kan geleidelijk een marktpositie en dus een verdienmodel voor de agrarische producent worden opgebouwd. Zowel vanuit de Markhoeve als Agroproeftuin de Peel worden nauwe contacten onderhouden met onderwijs en de agrarisch ondernemers in de regio. Door het organiseren van demomiddagen kan kennis worden overgedragen. Binnen het Uitvoeringsprogramma plantaardig (februari 2020) is dit project reeds opgenomen.

Binnen dit project werken zes bedrijven/organisaties samen aan nieuwe teelten en ketens. Het gaat hierbij om Delphy BV, Vereniging Markdal, GreenTech Park, Millvision, Agri FoodCapital (Agroproeftuin de Peel) en FoodTech Brainport.
Centraal in het project staan twee teeltlocaties op zandgrond (Landerd en Strijbeek) waar ruimte is om nieuwe teelten te testen en te laten zien. Toepassings- en verwerkingsonderzoek zal plaatsvinden bij Millvision, GreenTech Park en Food Tech Brainport. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van kennis eerder ontwikkeld in voorgaande (Interreg)projecten en samengewerkt met Proefboerderij Rusthoeve in Zeeland, waar een biobased innovation garden op kleigrond de komende jaren wordt gecontinueerd met steun vanuit de provincie en de Brancheorganisatie Akkerbouw. De eerder ontwikkelde website en het netwerk vanuit het Interregproject Growing a Green Future zullen voor de uitvoering van dit nieuwe project worden benut.

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

WP 1 Ketenontwikkeling Ontwikkeling van de teelt en ketens voor minimaal 3 nieuwe kansrijke gewassen;
WP 2 Nieuwe teelten Invulling, uitvoering en rapportage van minimaal 3 teeltstrategieën voor de beide proeftuinen met verschillende focus;
WP 3 Onderzoek en toepassing Opstellen en uitvoering meerjarig onderzoeksprogramma met kennisinstellingen en bedrijven;
WP 4 Business development Opstellen en uitvoeren van vraaggestuurde businesscases voor minimaal drie bio-circulaire ketens;
WP 5 Kennisdispersie Verspreiden van de resultaten, opzetten van databank en organiseren van excursies;
WP 6 Projectmanagement

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de subsidiabele kosten op basis van uw begroting en projectplan bepaald op € 419.128 exclusief btw.
De aan u verleende subsidie van € 271.501 bedraagt daarmee 65% van de subsidiabele kosten.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag.
Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Mogelijke aanvullende financiering voor extra activiteiten
In het kader van het IBP-Vitaal Platteland en de regiodeal NO-Brabant zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die tot doel hebben bij te dragen aan o.a. verduurzaming van de landbouw. De locatie Agroproeftuin de Peel maakt, als onderdeel van AgriFood Capital, deel uit van beide overeenkomsten tussen Rijk en regio. Wij adviseren u nadrukkelijk om in overleg te treden met AgriFood Capital om te onderzoeken of mogelijke aanvullende/verbredende activiteiten, die niet in dit projectplan zijn opgenomen, kunnen worden gefinancierd.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25.
- Werkpakket 1, 2 en 3 zijn experimentele ontwikkeling en komen op grond van lid 5 onder c en lid 6 onder a en b in aanmerking voor maximaal 60% steun.
- Werkpakket 4 is een haalbaarheidsonderzoek en komt op grond van lid 5 onder d en lid 7 in aanmerking voor maximaal 70%
- Werkpakket 5 betreft niet economische activiteiten en werkpakket 6 heeft u naar rato toegerekend naar de ander 5 werkpakketten.
Conform uw begroting voldoet uw aanvraag en onze steunverlening aan deze maximum steunpercentages.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Wij hebben op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de verleende subsidie.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 271.501 (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2262389/4775232’ overgemaakt naar bankrekeningnummer NL25 RABO 0129 7588 33 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
Binnen 6 weken na het besluit tot verlening € 90.500
1 juli 2021 € 90.500
1 juli 2022 € 90.501
Totaal € 271.501

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 11 april 2020 tot 31 december 2022;
• u dient jaarlijks voor 1 april een tussentijds voortgangsverslag in; de eerste maal dus voor 1 april 2021.
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 30 maart 2023 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• voorafgaand aan de teeltseizoenen 2021 en 2022 zal de verantwoordelijk beleidsmedewerker van de provincie worden betrokken bij de gewaskeuzes voor beide locaties.
• na afloop van de teeltseizoenen 2020, 2021 en 2022 zal de verantwoordelijk beleidsmedewerker van de provincie worden betrokken bij de keuzes voor verwerking en ketenvorming.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• de behaalde resultaten op basis van de omschrijving in de werkpakketten.
• een teeltbeschrijving van de verschillende onderzochte gewassen, waarbij o.a. aandacht is voor ziekte- en plaagbestrijding en bemestingsbehoefte.
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.


Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


A.F. Meulepas,
programmamanager Landbouw en Voedsel

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Delphy bv Ketensamenwerking Biobased