Op 16 oktober 2019 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor uw activiteiten in 2020 op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verstrekken van € 1.500.000,-, exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van uw activiteiten in 2020 voor subsidie in aanmerking.
Deze activiteiten passen binnen de provinciale doelstellingen, omdat deze bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat van Noord- Brabant en een bijdrage leveren aan het versterken van het cultuursysteem, met name cultuurparticipatie, cultuureducatie en talentontwikkeling in onze steeds sterker op creativiteit en verbeeldingskracht georiënteerde samenleving.

U ontvangt deze subsidie voor de activiteiten zoals u die aangegeven heeft in het door u ingediende activiteitenoverzicht 2020 en het werkplan. U levert de navolgende prestatie in 2020:
1. Het uitvoeren van minimaal 108 educatieactiviteiten voor tenminste 13.000 leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs in Noord- Brabant;
2. Ontwikkelen en vormgeven van duurzame samenwerking in dialoog met AMPA Tilburg onder andere door middel het beschikbaar stellen van stageplaatsen aan AMPA studenten binnen het orkest;
3. U brengt samenwerking tot stand brengt met amateurkunst-gezelschappen. In dat kader voert u 3 activiteiten samen met amateurkunstgezelschappen uit in Noord-Brabant met een verwacht bezoekersaantal van in totaal 660. Tevens werkt u samen met Brabant jeugdorkest en het Euregio Jeugdorkest, resulterende in gezamenlijke
Uitvoeringen;
4. Het verlenen van 30 operabegeleidingen aan Opera Zuid om niet, waarvan minimaal 7 begeleidingen in Noord-Brabant;
5. 18 Seasonal concerts en/of samenwerkingen met Brabantse festivals en gezelschappen, waaronder in ieder geval een samenwerking met November Music, het Internationaal Vocalisten Concours, Stichting Oetelkonzert, Stichting Kielegat en het Brabant koor;
6. Activiteiten ten behoeve van (het bereiken van) nieuw publiek en innovatie in Brabant waaronder de projecten Casual Classics XL, Bucketlist concert en de jongerenpilot;
7. Profilering van symfonische muziekpraktijk in Zuid-Nederland, waarbij 38 concerten (familie- en abonnementsconcerten) in Brabant;
8. Het in partnerschap versterken van de internationale profilering van Brabant en Eindhoven in het bijzonder.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Wet Bibob
Conform onze beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2018 hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om subsidie. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde subsidie te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de subsidieverlening.
Indien een nieuw Bibob onderzoek wordt gestart zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 1.500.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2252983/4612409’ overgemaakt naar IBAN NL30 ABNA 0522 2773 14 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening € 375.000,-
01-04-2020 € 75.000,-
01-07-2020 € 375.000,
01-10-2020 € 375.000,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
• Na afloop van de looptijd (31 december 2020) dient te zijn voldaan aan het gestelde aantal activiteiten uit het activiteitenoverzicht 2020 en het werkplan, zoals deze zijn opgenomen onder het kopje ‘besluit’ in dit document;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
• voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de subsidie is verleend, dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
• indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden verantwoord;
• u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht;
• de egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.


Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een jaarverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl. Om papiergebruik terug te dringen verzoeken wij u om publicitaire uitingen bij voorkeur digitaal te doen. Ook met de provincie vragen wij u zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.