Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan: • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; • de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening); • de Algemene wet bestuursrecht; • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

Wij hebben besloten u een gedeeltelijke subsidie te verstrekken van € 580.571,- exclusief btw op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.
Hierbij merken wij op dat aan deze subsidieverlening de volgende voorwaarde wordt verbonden:
Eerst nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het lopende geschil met de aannemer en deze behelst een veroordeling van u in betaling van de meerwerkkosten, kunt u aanspraak maken op toekenning van de subsidie die betrekking heeft op de meerwerkkosten (met aftrek van het door u gevraagde voorschot zijnde € 552.618,-). Dit laat onverlet dat wij erop vertrouwen dat u zich inspant om de gerechtelijke procedure zorgvuldig te doorlopen.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Meerwerk Herstel Groot Malpieven - fase II'. Dit project past binnen de provinciale doelstelling omdat het herstel van het zwakgebufferd vensysteem van het Groot Malpieven bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit in Brabant en tevens bijdraagt aan het halen van de habitatdoelen in het Natura2000 gebied Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

• Meerwerkkosten uitvoering venherstel Groot-Malpieven en de daarbij behorende advieskosten.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Wij hebben besloten om €13.083,95 van uw aanvraag af te wijzen. Reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat voor dit project naar analogie dezelfde uurtarieven dienen te worden gehanteerd als voor projecten die op grond van
§ 2 Natura2000/PAS van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant (artikel 2.7) verleend worden. Dit houdt in dat wij voor interne uren een uurtarief van
€ 80,- hanteren voor werkzaamheden op HBO-niveau en een uurtarief van
€ 120,- voor kosten van derden.
Dit betekent dat van de interne personeelskosten in plaats van € 22.050,- (245 uur x € 90,-), nu € 19.600,- (245 x € 80) subsidiabel is. Van de externe juridische kosten subsidiëren wij in plaats van € 30.266 (163,6 uur x € 185,-), nu € 19.632 (163,6 x € 120,-).

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 werkdagen na verzending van het besluit ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 27.953,- (4,81% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt onder vermelding van ‘C2243765/4538228’ binnen zes weken na dagtekening van dit besluit overgemaakt naar IBAN
NL94 RABO 0172 9306 42.

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten voor 31 december 2020;
• u dient jaarlijks voor 1 maart een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op 1 april 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht

Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
• het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
• het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
• het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
• het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
• het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
• faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie

Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten
op 24 juni 2019 genomen besluit,
namens deze,


ir. S. Terpstra MPA,
programmamanager Verbindend Water

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Contact

Subsidie Cooperatieve Bosgroep Zuid Nederland 14