Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 1.000.000,=, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Metal Power’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat:
• De provincie in haar aanvullende uitvoeringsprogramma energie de innovatieve ontwikkeling van energieopslag en conversie en de daarbij behorende toeleverende bedrijven wil stimuleren;
• De ontwikkeling van een metaalpoederbrander van strategisch belang is ter vervanging van de kolenbrander zodat fossiele brandstof vervangen wordt door duurzame circulaire moleculen;
• TU/e een LOI heeft afgesloten met Uniper waaruit blijkt dat Uniper financieel 125.000 euro bijdraagt aan het project.
• Tu/e een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met haar consortium partners EM Group, Romico, Heatpower, Team Solid, Uniper, Enpuls, Metalot 3C en Nyrstar. Hierdoor ontstaat een triple Helix aanpak die past binnen het plan van aanpak Feulliance;
• Dat met de ontwikkeling van een metaalpoederbrander Brabant een showcase kan laten zien in de stimulering van energie neutrale logistiek en energie transitie in de havenstrategie Rotterdam/Moerdijk;
• Opgebouwd Intellectual Property (IP) wordt gedeeld met de provincie en bij valorisatie wordt maximaal een bedrag ter hoogte van de subsidie terugbetaald;
• Eind 2019, halverwege het project, zal de demo brander in opdracht van de provincie door een externe onafhankelijke partij beoordeeld worden op haalbaarheid tot opschaling naar een 1MW brander. Hiermee wordt beoogd dit project op haalbaarheid voor opschaling t.b.v. de industrie te beoordelen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
1. Inrichten infrastructuur Metalot;
2. Ontwikkeling 100 kWth prototype;
3. Planontwikkeling opschaling1MWh brander, reductie en implementatie;
4. Communicatie, Lobby, PR en Project management.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25 (b, c en d) en van artikel 27.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 1.000.000,= (100%van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2236274/4446537’ overgemaakt naar IBAN NL 42 RABO 0158 2496 58 van de Technische Universiteit Eindhoven, volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
binnen zes weken na dagtekening besluit € 800.000,=
20 januari 2020 € 200.000,=

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• De verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• U voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• U realiseert de activiteiten in de periode van 1 december 2018 tot en met 31 december 2020;
• De in het project verkregen informatie is algemeen toegankelijk;
• U dient jaarlijks voor 1 juni een tussentijds voortgangsverslag in;
• Binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 april 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;
• Indien de activiteiten als voorzien in het projectplan (het door ontwikkelen en vermarkten (verhuur, verkoop e.d.) van een mierenzuurgenerator, danwel het vermarkten van het in het projectplan beschreven procedé (Intellectual Property) gedurende, danwel na afloop van de looptijd van het project tot winstgevendheid mocht leiden, dan is subsidieontvanger gehouden de ontvangen subsidiebedragen naar rato terug te betalen;
• De hiervoor omschreven terugbetalingsverplichting blijft van kracht tot vijf jaar na de datum waarop de subsidievaststelling is bekendgemaakt;
• U bent gehouden gedurende deze periode jaarlijks een financieel verslag te overleggen teneinde inzicht te geven in de aanwezigheid en omvang van de winstmarge, behaald met behulp van de ontwikkeling en het vermarkten van de mierenzuurgenerator, danwel de Intellectual property daarvan, als omschreven in het projectplan. Wij kunnen desgewenst verzoeken aan het financieel verslag een controleverklaring toe te voegen;
• In geval van nettowinst, als hiervoor beschreven bent u gehouden 20% van de jaarlijks behaalde winst tot een maximum van het subsidiebedrag terug te betalen op basis van een daartoe door ons te nemen terugvorderingsbesluit. Na een terugvorderingsbesluit blijven aanspraken op terugvordering van het resterende subsidiebedrag bestaan gedurende de hiervoor genoemde periode;
• Er doet tenminste 1 multinational mee als potentiele launching customer;
• Bij communicatie over het project en de resultaten daarvan, wordt de provincie genoemd en betrokken;
• Er doet minimaal 1 MKB'er (en het liefst ook nog een start up) mee aan het project;
• Het project wordt uitgevoerd op Metalot terrein;
• Commitment van Nyrstar is geborgd voor het project;
• U streeft ernaar om Tatasteel deel te laten nemen aan het project.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door mevrouw N. Lambrechts.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 11 december 2018 genomen besluit, namens deze,I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Energietransitie

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.