Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Algemene Groeps Vrijstellings Verordening – artikel 53);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verstrekken van € 836.000,—, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van uw activiteiten in 2018 voor subsidie in aanmerking.
Uw activiteitenplan 2018 “Activatie en participatie voor natuur en landschap” bestaat uit de volgende onderdelen:
1. infopunten en buitenlokalen;
2. dag van het landschap en week van het landschap;
3. instandhouding bijzondere erfgoedlocaties;
4. digitale beleving 110 Brabantse natuurgebieden;
5. expositie nieuwe Hollandse waterlinie;
6. kleding vrijwilligers;
7. onkostenvergoeding vrijwilligersgroepen landschapsbeheer;
8. ongevallenverzekering vrijwilligers;
9. vrijwilligersbijeenkomsten/waardering;
10. gereedschap.
Deze activiteiten passen binnen de provinciale doelstellingen, omdat ze een belangrijke basis leggen voor doelrealisatie van het programmaonderdeel natuur en samenleving uit het BrUG, namelijk activatie/vergroten van betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij realisatie van natuur in Brabant.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van mening dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (L 187/1), artikel 53, steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed. Deze beschikking dient binnen
20 dagen na besluitvorming ter kennis worden gebracht aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellings-verordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

De in uw begroting vermelde kostenposten zijn aan te merken als investeringssteun, dan wel exploitatiesteun als vermeld in resp. de artikelen 53 lid 4 en lid 5 van de Algemene Groeps Vrijstellings Verordening.

De aan u verleende subsidie ter grootte van € 836.000,— betreft 100% van de onder artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening in aanmerking komende kosten. We hebben hierbij op basis van de door u ingediende begroting geconstateerd dat de subsidie niet hoger is dan wat nodig is om de exploitatietekorten te dekken.

Voorschot
Wij verstrekken u een voorschot van € 836.000,— (100% van de verleende subsidie) op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Brabant. Dit voorschot wordt overgemaakt op rekeningnummer
NL43 RABO 0146 9698 98 onder vermelding van “C2227616/4395585”.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidie-verordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018;
• voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de subsidie is verleend, dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
• indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden verantwoord;
• u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht;
• de egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.

Bestemmingsreserve
Er is bij Brabants Landschap geen sprake van bestemmingsreserves die zijn opgebouwd met provinciale middelen.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een jaarverslag/activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Voornemen tot omzetting exploitatiesubsidie in begrotingssubsidie naar aard project
De afgelopen jaren heeft uw organisatie jaarlijks van ons een exploitatiesubsidie ontvangen voor activiteiten op het gebied van het programmaonderdeel natuur en samenleving uit het BrUG, activatie/vergroten van betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties bij realisatie van natuur in Brabant op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.
Wij zijn voornemens deze subsidie vanaf 2019 om te zetten in een begrotingssubsidie naar aard project omdat deze vorm van subsidie beter aansluit bij de door ons te subsidiëren activiteiten. Deze omzetting heeft voor u geen verdere juridische, noch financiële consequenties.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer R. van Dijk.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 4 september 2018 genomen besluit,
namens deze,


ing. H.J. van Herk,
programmamanager Uitnodigend Groen

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.