Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 1.500.000,- inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van
artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘De drie-eenheid Velp’.
Dit project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat dit project bijdraagt aan het duurzaam behoud van een uniek cultuurhistorisch ensemble waarbinnen religieuze gebouwen uit drie tijdlagen vanaf de 11e of 12e eeuw elkaar ontmoeten. Dit religieuze ensemble is in termen van het Beleidskader Erfgoed van de provincie aangemerkt als een ‘must’ en daarmee wezenlijk om het verhaal van de geschiedenis van onze provincie te kunnen blijven vertellen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
• De restauratie van het KasteelKlooster Bronckhorst en het Emmausklooster en de aanleg van een duurzame energievoorziening voor de Drie-eenheid Velp, voor zover deze aanleg betrekking heeft op het KasteelKlooster Bronckhorst en het Emmausklooster.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Het subsidiebedrag kunt u als volgt inzetten:
• Een bijdrage van ten hoogste € 550.000,00 ten behoeve van het KasteelKlooster Bronckhorst;
• Een bijdrage van ten hoogste € 950.000,00 ten behoeve van het Emmausklooster.
De bijdragen zijn niet tussen de betreffende kloosters uitwisselbaar.

Subsidiehoogte
Op grond van artikel 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben we de totale subsidiabele kosten op basis van uw ‘Onderbouwing financieel exploitatiemodel’ berekend. We hebben hierbij gekeken naar de posten ‘Realisatie duurzame installatie’ en ‘Beheer & onderhoud’. De subsidiabele kosten voor het KasteelKlooster Bronckhorst bedragen € 930.000,-. De subsidiabele kosten voor het Emmausklooster bedragen € 980.000,-.
De aan u verleende subsidie van € 550.000,- ten behoeve van het KasteelKlooster Bronckhorst bedraagt daarmee 59% van de subsidiabele kosten. De aan u verleende subsidie van € 950.000,- ten behoeve van het EmmausKlooster bedraagt daarmee 97% van de subsidiabele kosten.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Hierbij worden de hierboven genoemde percentages gehanteerd.

Opschortende voorwaarde
De subsidieverlening vindt plaats onder de voorwaarde van totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst inzake de herontwikkeling van de Drie-eenheid in Velp tussen KasteelKlooster Bronckhorst B.V., de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 1.500.000,- (100% van de verleende subsidie). Een gedeelte ter hoogte van € 630.000,- wordt binnen vier weken na totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst inzake de herontwikkeling van de Drie-eenheid in Velp tussen KasteelKlooster Bronckhorst B.V., de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant, onder vermelding van ‘C2236420/4448077’, overgemaakt naar IBAN NL13RABO0166241040.

Een gedeelte ter hoogte van € 350.000,- wordt beschikbaar gesteld op het moment dat de duurzame energie installatie gereed is. U dient hiervoor een verzoek bij ons in te dienen met daarbij het bewijs dat de duurzame energie installatie gereed is.

Het overige deel ter hoogte van € 520.000,- wordt onder vermelding van ‘C2236420/4448077’, overgemaakt naar IBAN NL13RABO0166241040 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
1 januari 2020 € 65.000
1 januari 2021 € 65.000
1 januari 2022 € 65.000
1 januari 2023 € 65.000
1 januari 2024 € 65.000
1 januari 2025 € 65.000
1 januari 2026 € 65.000
1 januari 2027 € 65.000

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig de afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst inzake de herontwikkeling van de Drie-eenheid in Velp tussen KasteelKlooster Bronckhorst B.V., de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant;
• u realiseert de activiteiten voor 1 november 2027;
• u dient jaarlijks voor 31 december een tussentijds voortgangsverslag in;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 februari 2028 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting (lees: Onderbouwing financieel exploitatiemodel) waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer E.J.A.M. de Groot.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 23 januari 2019 genomen besluit,
namens deze,


Mevrouw M.L.P. van Mook
Programmamanager Erfgoed

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.