Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 242.000,-, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Biobased Delta (2019)’.
Dit project past binnen de provinciale doelstelling, omdat de activiteiten zich richten op het bevorderen van de biobased en circulaire economie door de realisatie van kansrijke business cases en het opzetten van nieuwe waardeketens. Business cases richten zich op suikerverwaarding, redefinery en rond het MKB. Samenwerking met innovatieve (kennis)partners over de provinciegrenzen heen wordt bevorderd, zowel nationaal als internationaal, met name Vlaanderen.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:

Economische activiteiten:
• Program – Redefinery
• Program – Bio-bitumen
• Program – Bio-aromatics

Niet-economische activiteiten:
• Cooperation with (network) partners
• International & lobby
• Green Investors
• Communication & Branding
• Organization

De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
De activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd vallen uiteen in economische en niet economische activiteiten.

De subsidie voor de niet-economische activiteiten vormen geen staatssteun. Het betreft hier namelijk activiteiten die niet zijn gericht op specifieke ondernemingen of op de ontwikkeling van producten, maar meer algemeen op de regio en de sector. De subsidie voor deze activiteiten vormt geen staatssteun.

Voor de economische activiteiten hebben wij geconcludeerd dat hier sprake is van onderzoek en ontwikkeling, waarop de staatssteunvrijstelling die opgenomen is in artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van toepassing is. Hierbij gaat het voor het programma Redefinery om een haalbaarheidsonderzoek (maximaal subsidiepercentage 50%), voor het programma Bio-bitumen om een gedeelte haalbaarheidsonderzoek en een gedeelte experimentele ontwikkeling (maximaal subsidiepercentage 25%) en voor het programma Bio-aromatics gaat het om experimentele ontwikkeling (maximaal subsidiepercentage 25%) . De totale overheidssteun voor deze activiteiten (inclusief de gevraagde subsidies aan de provincies Zeeland en Zuid-Holland) valt binnen de steunruimte van de genoemde staatssteunvrijstelling.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze subsidiebeschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 242.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2232546/4433740’ overgemaakt naar IBAN NL31 RABO 0182 4895 74 volgens onderstaand betaalschema:

Datum Bedrag
Binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit € 121.000,-
1 april 2019 € 60.500,-
1 juli 2019 € 60.500,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten voor 1 januari 2020;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 april 2020, dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons zo spoedig mogelijk na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
- faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- de voortgang op basis van een robuust monitoringsysteem;
- aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant. Wij maken u erop attent dat de controleverklaring ook dient te strekken tot de verantwoording van de in-kind kosten en bijdragen.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘controleprotocol’.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.


Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
U vindt actuele informatie over het beeldmerk en het logo op onze website, www.brabant.nl, via de zoekterm ‘huisstijl’.

Subsidieverlening na verkiezingen Provinciale Staten
Zoals wellicht bij u bekend vinden op 20 maart 2019 de Provinciale Staten verkiezingen plaats. De uitkomst van deze verkiezingen kan met zich meebrengen dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten andere keuzes gaat maken in haar beleid. Voortzetting van de subsidierelatie na afloop van het project of de daarvoor geldende looptijd is daardoor onzeker. Wij willen u hierop alvast attenderen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de keuzes die het beleid hierin zal gaan maken.

Nadere informatie
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 5 februari 2019 genomen besluit,
namens deze,


I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Energietransitie

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.