Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellings-verordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een subsidie te verlenen op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a en c van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.
De subsidie is als volgt opgebouwd:
1) begrotingssubsidie naar aard projectsubsidie van € 100.000,- inclusief niet-verrekenbare/compensabele BTW;
2) subsidie in de vorm van een garantstelling van ten hoogste € 400.000,- inclusief niet-verrekenbare/compensabele BTW, voor de periode
1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023 ten gunste van verhuurder (in casu Campus Sui Moveo B.V.), indien en voor zover er sprake is van
betalingsonmacht als gevolg van surseance van betaling of faillissement van Atlas Technologies B.V.
De provinciale garantstelling heeft betrekking op 25% van de huurderving tot een maximum van €100.000 per jaar.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Huisvesten van Lightyear op de Automotive Campus’.

De huisvestingsvraag van Atlas Technologies B.V. (hierna te noemen; Lightyear) past binnen onze 3Top strategie; het is een toplocatie, het gaat over een topsector en Lightyear is een topbedrijf (in wording).
Lightyear draagt bij aan het aantrekkelijk maken van de Automotive Campus (hierna te noemen; campus) voor snelgroeiende bedrijven.
Het neerzetten van een productiefaciliteit en het daadwerkelijke produceren van een Nederlandse auto, in Nederland, kan een versnelling van de opwaartse spiraal betekenen en van grote invloed zijn op de waarde van de campus in de komende jaren.
Het effect hiervan op de aantrekkelijkheid en de propositie van de campus is groot. Het kan een showcase worden van de Nederlandse en Brabantse automotive sector. Inhoudelijk draagt het daarnaast ook bij aan de innovatie- en concurrentiekracht van Brabant op het gebied van automotive en high tech.

U ontvangt subsidie in de vorm van huursuppletie voor de huurkosten van een bedrijfsruimte op de Automotive Campus te Helmond, waarbij de Provincie Noord-Brabant gedurende maximaal 5 jaar een bedrag van € 20.000,- per jaar in zal brengen met betrekking tot de huur van de bedrijfsruimte, ingaande op 1 augustus 2018 en eindigende 1 augustus 2023.

U ontvangt tevens subsidie in de vorm van een garantstelling voor het tweede tot en met het vijfde jaar, (periode 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023), voor de huurovereenkomsten die Campus Sui Moveo B.V. afsluit met Atlas Technologies B.V. (hierna te noemen Lightyear) voor een periode van vijf jaar met betrekking tot resp. een bedrijfsruimte (2992 m2), ingaande 1 augustus 2018 en een kantoorruimte (circa 1500m2), ingaande 1 mei 2019.
Deze garantstelling wordt gelijktijdig verleend met de garantstelling van de gemeente Helmond, waarbij provincie en gemeente ieder garant staan voor 25% van de daadwerkelijk geleden huurderving tot een maximum van € 100.000,- per jaar per partij jegens Campus Sui Moveo als begunstigde in geval van betalingsonmacht als gevolg van surseance van betaling of faillissement van Lightyear.

De omschrijving van de activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Staatssteun
De aanvraag is getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 25 van de AGVV.

Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de groepsvrijstelling valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverplichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Opschortende voorwaarden bij de garantstelling
De subsidie in de vorm van een garantstelling is een subsidie onder opschortende voorwaarden. De aanspraak op de financiële middelen, met verhuurder Campus Sui Moveo als begunstigde, komt pas tot stand als de voorwaarden gedurende de periode waarvoor subsidie is verleend, intreden. De subsidie is verleend onder de volgende opschortende voorwaarden:
- Er zijn twee door alle partijen getekende huurovereenkomsten tussen Campus Sui Moveo B.V. (verhuurder) en Atlas Technologies B.V. (huurder) resp. met betrekking tot bedrijfsruimte (2992 m2) aan de Automotive Campus, 5708 JZ Helmond, ingaande uiterlijk 1 augustus 2018 en met betrekking tot kantoorruimte (ca. 1500 m2) op dezelfde locatie ingaande uiterlijk 1 mei 2019;
- Aanvrager overlegt een door Campus Sui Moveo ondertekende garantstelling;
- Betaling van de provisie voor de garantstelling, groot € 15.200,- door en/of namens aanvrager heeft plaatsgevonden;
- Er is sprake van betalingsonmacht bij de huurder, Atlas Technologies B.V. als gevolg van een faillissement of een verleend surseance van betaling in de periode 1 augustus 2019 - 1 augustus 2023;.
- Verhuurder lijdt aantoonbare schade in de vorm van huurderving, gedurende de genoemde looptijd, wegens voornoemde betalingsonmacht bij huurder, Atlas Technologies B.V.;

- Er wordt voldaan aan alle in de garantstelling vermelde voorwaarden, welke garantstelling als bijlage aan deze beschikking is gehecht;
- Door de gemeente Helmond is onder dezelfde voorwaarden een garantstelling afgegeven en een getekend afschrift daarvan is aan de provincie beschikbaar gesteld.

Indien de opschortende voorwaarden intreden, kan de provincie worden verzocht om vaststelling van de garantstelling en het uitbetalen van de subsidie tot een maximum van € 100.000,- per jaar aan huurderving met inachtneming van alle daarbij geldende voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening, onderhavige beschikking en de garantstelling (bijlage 1 bij onderhavig besluit).

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 100.000,- (100% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van ‘C2225822/4355592’ overgemaakt naar IBAN NL82RABO0314179542 volgens onderstaand betaalschema:

binnen 4 weken na dagtekening beschikking: € 20.000,-
1 augustus 2019 : € 20.000,-
1 augustus 2020 : € 20.000,-
1 augustus 2021 : € 20.000,-
1 augustus 2022 : € 20.000,-

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten in de periode van 1 augustus 2018 tot en met
31 juli 2023;
• U dient de provisie voor de garantstelling (1 augustus 2019 – 1 augustus 2023), ter grootte van € 15.200,-, bij vooruitbetaling te voldoen, uiterlijk 1 augustus 2019 op IBAN NL86INGB0674560043 ten name van Provincie Noord-Brabant te Den Bosch;
• u dient jaarlijks voor 1 december een tussentijds voortgangsverslag in, voor het eerst op 1 december 2019;
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 november 2023 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in;


• U draagt zorg dat de als bijlage 1 aan deze beschikking gehechte garantstelling aan de begunstigde wordt bekendgemaakt en aan hem een afschrift wordt overhandigd.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.
De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
- het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
- het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
- het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
- faillissement of surseance van betaling, alsmede de aanwezigheid van omstandigheden die duiden op het bestaan van betalingsproblemen met betrekking tot bestaande en opeisbare financiële verplichtingen.

Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat:
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven;
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze site http://www.brabant.nl/loket/regelingen.aspx onder de letter R.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl.
Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door M. Klempic.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.
Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk vermelden.


Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten op 25 juni 2018 genomen besluit,
namens deze,M.A. Spanjers,
programmamanager werklocatiesIn verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘s Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.