Juridische toetsing
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:
• artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
• de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 L187) (hierna: Algemene groepsvrijstellings-verordening);
• de Algemene wet bestuursrecht;
• de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit
Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verlenen van € 137.500,=, inclusief eventuele niet-verrekenbare BTW, op grond van artikel 4 in samenhang met artikel 7, eerste lid onder d en tweede lid onder a van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

U ontvangt deze subsidie voor het project ‘Bevorderen teelt Nederlandse Soja Noord-Brabant’. Dit meerjarige project pas binnen de provinciale doelstelling, omdat in ons Uitvoeringsprogramma Plantaardig (UP) het belang van het stimuleren van de productie en consumptie van plantaardig eiwit is beschreven. Soja is het gewas dat een hoge eiwitproductie per hectare kan leveren en weinig (kunst)mest nodig heeft.
Bedrijven in Noord-Brabant die soja verwerken in producten voor humane of dierlijke consumptie geven de voorkeur aan regionaal geteelde grondstoffen. De sojateelt is vijf jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. In Noord-Brabant is in 2017 ca 60 hectare soja geteeld door 10 boeren. De wens is om dit areaal de komende 3 jaar te vergroten tot 350 ha en ca. 70 deelnemende agrariërs.
Om deze vergroting te realiseren gaat u inzetten op ondersteuning van deze bedrijven door middel van opleiding en kennisdeling. Daarnaast zullen er rassenproeven worden gedaan en onderzoek naar biologische teelt (haalbaarheidsstudie). Het door u ingediende project is in ons UP genoemd en voorziet in de ontwikkeling van een programma hiervoor. De provincie stimuleert het opnemen van nieuwe teelten zoals soja in het bouwplan om daarmede op termijn het verdienmodel van de boer te versterken, de kwaliteit van de bodem te verbeteren en de agrofood sector meer circulair te maken.

Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte kosten van de volgende activiteiten in aanmerking:
• Teeltbegeleiding;
• Monitoring gewas en gegevens verwerken in onlinesysteem ten behoeve van kennisdeling;
• Bijwonen studiebijeenkomsten;
• O.O.P bijeenkomsten en promotie.
De omschrijving van deze activiteiten is gebaseerd op uw aanvraag.

Subsidiehoogte
Indien bij de eindverantwoording de werkelijke kosten lager blijken te zijn dan de geraamde kosten in de subsidieaanvraag, kan de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Staatssteun
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 31 AGVV: opleiding voor het onderdeel “opleiding en kennisdeling” en artikel 25, lid 2 onder d: haalbaarheidsstudie voor het onderdeel “haalbaarheid”.
Deze beschikking zullen wij binnen 20 dagen na besluitvorming ter kennis brengen aan de Europese Commissie. De Europese Commissie kan vragen stellen naar aanleiding van de kennisgeving. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat de Europese Commissie alsnog van oordeel is dat onderhavige beschikking niet onder de vrijstellingsverordening valt. Dit kan tot gevolg hebben dat de subsidieverlening moet worden teruggevorderd.Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

In het kader van transparantieverlichtingen zullen wij deze beschikking op internet publiceren.

Voorschot
Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 24.000,=. Dit voorschot wordt op
1 februari 2019 aan u overgemaakt op IBAN-rekeningnummer NL43RABO0192306340 op naam van Agrifirm Plant BV onder vermelding van het zaaknummer C2233835/4425212.

Bij succesvol verloop van het project kunt u een verzoek indienen om een aanvullend voorschot.

Verplichtingen
Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:
• de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
• u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw projectplan;
• u realiseert de activiteiten voor 1 mei 2021;
• wij willen goed op de hoogte blijven van de voortgang van de activiteiten. Wij worden daarom geïnformeerd via halfjaarlijkse of indien wenselijk frequentere voortgangsoverleggen die u heeft met uw accounthouder van ons Programma Agrofood, dhr. G. Beentjes.
• u dient jaarlijks uiterlijk1 januari een tussentijds voortgangsverslag in, het eerste voortgangsverslag verwachten wij uiterlijk 1 januari 2019; daarin is in ieder geval opgenomen een kwalitatieve rapportage over de mate waarin soja in het bouwplan een positieve of negatieve bijdrage heeft geleverd aan het bedrijfssaldo van de deelnemende akkerbouwers en het saldo perspectief op termijn zodra de subsidies vervallen en een kwalitatieve rapportage over de ontwikkeling van type en hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in de soja teelt ter bestrijding van o.a. onkruiden en Sclerotinia.
• binnen dertien weken na afronding van het project, maar uiterlijk op
1 augustus 2021 dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in.

Meldingsplicht
Over tussentijdse wijzigingen in uw project dient u ons z.s.m. na bekend worden hiervan schriftelijk te informeren.


De volgende omstandigheden vallen expliciet onder de meldingsplicht:
• het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
• het gewijzigd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het projectplan en in de subsidieverlening;
• het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het compleet indienen van het tussentijdse voortgangsverslag (indien van toepassing);
• het niet kunnen halen van de gestelde datum voor het indienen van het verzoek tot vaststelling van de subsidie;
• het niet kunnen voldoen aan de verplichting om het project 5 jaar na realisatie in stand te houden conform artikel 16 onder a van de Asv;
• faillissement of surseance van betaling.
Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. In bepaalde gevallen leidt het niet melden tot een extra korting van 5% op de subsidie. De regels voor toepassing van deze extra korting zijn vastgelegd in de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017.

Subsidievaststelling
De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:
• een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat;
- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
- aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
• Rapportage haalbaarheidsonderzoek (rassenproeven en biologische teelt);
• Overzicht aantal deelnemende telers en totaalaantal hectare sojateelt;
• Overzicht deelnemende telers met adresgegevens, locatie en aantal hectare geteelde soja;
• Teeltregistratie per teler; incl kwalitatieve informatie over ontwikkeling bodemconditie en N-nalevering;
• Rapport met een samenvatting van de benchmark gegevens;
• Verslagen van de studiebijeenkomsten en deelnemerslijst;
• Berekening premie op basis van behaalde opbrengsten;
• een financieel verslag dat:
- aansluit op de begroting waarvoor subsidie is verleend;
- een vergelijking bevat van de begroting met de gerealiseerde inkomsten en uitgaven; en
- een toelichting bevat op substantiële afwijkingen van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting;
• een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

De Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant vindt u op onze site http://www.brabant.nl/loket/regelingen.aspx onder de letter R.

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager – of zelfs op nihil – vaststellen van de subsidie.

Communicatie
De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het logo op www.brabant.nl/huisstijl. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.

Nadere informatie
Uw aanvraag is behandeld door de heer G. Beentjes.
Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via
(073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.
Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


A.F. Meulepas,
programmamanager Agrofood

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.