Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben na de tussenuitspraak van 22 juli 2020 van de Raad van State op 11 september 2020 een herstelbesluit genomen dat voorziet in de reparatie van enkele gebreken in het inpassingsplan Windenergie A16 en de partiële herziening inpassingsplan Windenergie A16.
Met het herstelbesluit zijn de volgende plannen vastgesteld:
Planidn: NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va02
Planidn: NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02

Herstelbesluit partiële herziening Windenergie A16
Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het provinciaal inpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn op 2 oktober 2018 en 11 maart 2019 verleend. Op 13 september 2019 hebben PS een partiele herziening vastgesteld met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va01.
De 28 windmolens uit het inpassingsplan liggen nabij het knooppunt Klaverpolder, het knooppunt Zonzeel, knooppunt Galder en aan weerszijden van de A16 ter plaatse van bedrijventerrein Hazeldonk tot aan de Belgische grens.
De Raad van State heeft in de tussenuitspraak van 22 juli 2020 geconstateerd dat in beide plannen een aantal gebreken zit en verzoekt PS deze te repareren. Met dit herstelbesluit van PS wordt uitvoering gegeven aan de tussenuitspraak en worden de gebreken uit het inpassingsplan en de partiële herziening gerepareerd.

Herstel inpassingsplan
Het herstelbesluit heeft betrekking op het aanvullen van de bouwregels zodanig dat de schuifruimte bij 4 windturbines (B-1, B-8, E-5 en B-5) niet leidt tot overschrijding van toegestane geluidsbelasting. Hiervoor is ook de verbeelding aangepast.

Herstel partiële herziening.
In de tussenuitspraak stelt de Raad van State vast dat het inpassingsplan niet voorziet in een planregel, die bescherming biedt tegen de cumulatieve geluidhinder van de in het plan voorziene windturbines. Provinciale Staten hebben in de procedure reeds een voorstel gedaan om de planregels op dit punt aan te vullen. Dat voorstel vindt de Afdeling adequaat. In het herstelbesluit wordt dit gebrek door Provinciale Staten hersteld door toevoeging van een gebruiksregel, waarmee wordt geborgd dat de windturbines gecumuleerd met andere windturbines op de voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden ter plaatse van gevoelige objecten een geluidsbelasting van ten hoogste 47 Lden en 41 Lnight veroorzaken.
In artikel 3.4, onder e, van de planregels van de partiële herziening ontbreken ten onrechte de woorden 'per jaar'. Provinciale staten hebben een voorstel gedaan om de planregels op dit punt aan te vullen. Dat voorstel vindt de Raad van State adequaat. Met het herstelbesluit wordt dit gebrek hersteld. Tevens motiveert Provinciale Staten dat, ondanks de bestaande slagschaduw van Belgische windmolens, er op twee bedrijven sprake is van een goede ruimtelijke ordening bij de komst van de windmolens uit het inpassingsplan. Tot slot heeft de gemeente Breda twee besluiten genomen:
tot het intrekken van de vrijstelling en bouwvergunning voor de niet gerealiseerde windmolens nabij de waterzuivering Nieuwveer ;
tot het per 31 maart 2021 intrekken van de vrijstelling en bouwvergunning voorwindmolen De Kroeten.

Stukken inzien
Het herstelbesluit van PS en de bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien met ingang van 22 september 2020 tot en met 2 november 2020
Het aangepaste inpassingsplan via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va02 en in de Brabantse planviewer via www.brabant.nl/ipWindenergieA16.
De aangepaste partiële herziening via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02 en in de Brabantse planviewer via www.brabant.nl/HerzWindenergieA16.

Beroep
Gedurende de inzagetermijn (met ingang van 22 september tot en met 2 november 2020) kan elke belanghebbende die het niet eens is met het op 11 september 2020 genomen herstelbesluit, daartegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het inpassingsplan dan wel de partiële herziening hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen het herstelbesluit. Deze beroepen worden ? voor zover deze niet reeds niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard - geacht mede tegen dit nieuwe besluit te zijn gericht. Het herstelbesluit zal onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Raad van State.

Uw schriftelijk beroep stuurt u naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 200019, 2500 EA 's-Gravenhage. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden tegen welk plan/besluit het beroep is gericht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorzieningen en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. 073-680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windenergie A16 een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.


's-Hertogenbosch, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda
  • Drimmelen
  • Moerdijk
  • Zundert