Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 13 september 2019 de Partiële Herziening van het Inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld met planidentificatienummer. NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va01. Het vastgestelde plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Partiële herziening Inpassingsplan Windenergie A16
Met de vaststelling van de partiële herziening inpassingsplan windenergie A16 worden een beperkt aantal ondergeschikte tekortkomingen in het inpassingsplan Windenergie A16 gerepareerd, welke zijn geconstateerd na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan windenergie A16 op 28 september 2018 (NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01). Met de vaststelling hiervan wordt voorzien in het aanvullen van de gebruiksregels en het aanpassen van de verbeelding in verband met het borgen van veiligheid, het regelen van cumulatieve slagschaduw en het toevoegen van onderhoudswegen.

Procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten

Periode terinzagelegging voor beroep
De door PS vastgestelde partiële herziening van het inpassingsplan Windenergie A16 met de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 24 september 2019 tot en met 4 november 2019 op de hierna volgende wijze.

Stukken inzien
De partiële herziening van het inpassingsplan kan enkel digitaal worden ingezien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16Herz1-va01 en
http://www.brabant.nl/HerzWindenergieA16.

Beroep
Tegen de Partiële Herziening van het Inpassingsplan kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-partiële herziening van het inpassingsplan;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluit.
Beroep kan tot en met 4 november 2019 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe, tel. 073-680 8722 van de provincie Noord-Brabant.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark A16 een project betreft als bedoeld in bedoeld in artikel 9e van de Elektriciteitswet en artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.2 van bijlage I. van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.


's-Hertogenbosch, september 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda
  • Drimmelen
  • Moerdijk
  • Zundert