De provincie, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert werken samen om minimaal 100 MW aan windenergie langs de Rijksweg A16 te realiseren. In dit plan is lokale participatie opgenomen, een voorziening waardoor alle inwoners kunnen profiteren van de komst van windenergie. Voor de locaties van de 28 windmolens heeft de provincie een ontwerp-inpassingsplan opgesteld met bijbehorend digitaal milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-omgevingsvergunningen. De windmolens zijn beoogd langs de Rijksweg A16 nabij het knooppunt Klaverpolder, het knooppunt Zonzeel en ten zuiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Nieuwveer, bij knooppunt Galder en aan weerszijden van de A16 ter plaatse van bedrijventerrein Hazeldonk tot aan de Belgische grens.

Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben op 11 juni 2018 het ontwerp-inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld inclusief het digitale MER en de ontwerp-omgevingsvergunningen.
Het ontwerp-inpassingsplan, met kenmerk NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-on01, MER en ontwerp-omgevingsvergunningen zijn door GS vrijgegeven voor de terinzagelegging.

Ontwerp-inpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER omgevingsvergunningen
In het inpassingsplan is het voorkeursalternatief Windenergie A16 vertaald in een ruimtelijk plan. Naast de met een verbeelding waarop de locatie van de 28 windmolens is aangegeven, maken daarvan de planregels en een plantoelichting deel van uit. De verbeelding geeft de locaties aan waar de windmolens worden gebouwd komen te staan inclusief de bijbehorende onderdelen, zoals bijvoorbeeld de kraanopstelplaatsen tijdens de bouw. De regels omschrijven wat er wel en niet is toegestaan op de bestemde locaties. De toelichting bevat vormt de ruimtelijke onderbouwing van het inpassingsplan. Er wordt ingegaan op het doel van het project inpassingsplan, het relevante beleid, omgevingsaspecten (MER, geluid, slagschaduw, externe veiligheid, archeologie, etc.) en de uitvoerbaarheid. Daar waar dat aan de orde is, wordt in het inpassingsplan verwezen naar de uitkomsten van het onderzoek uit het MER.

Gecoördineerde procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt. De ontwerp-omgevingsvergunningen vallen ook onder deze coördinatie.

Terinzagelegging
Het ontwerp-inpassingsplan, digitaal MER, de ontwerpbeschikkingen en bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien met ingang van 19 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 op de volgende wijze via:
- de inspraakviewer van de provincie: http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/
De inspraakviewer biedt de mogelijkheid om de documenten te downloaden in pdf-formaat reageren via de knop documenten aan de linkerzijde van deze viewer. Kies in het hoofdscherm voor Bijlagen.
- de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl
- de centrale webpagina van het project: www.brabant.nl/windenergiea16/

Wilt u rechtstreeks naar het digitale MER of de ontwerpbeschikkingen, dan kan dat via:
Digitale MER: http://merwindenergiea16.brabant.nl/
Ontwerp-omgevingsvergunningen: www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Wanneer u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen dan zijn daar kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het emailadres of telefoonnummer onder het kopje Nadere Informatie.

Zienswijze indienen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan, digitaal MER en de ontwerp-omgevingsvergunningen.

- U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipwindenergieA16.
In de viewer vindt u de knop Mijn reactie aan de linkerzijde van de viewer.
U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het is niet nodig ook schriftelijk te reageren.
- Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Onder vermelding van: Windenergie A16, C2227308
Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de provinciale contactpersoon mevr. H. Christophe, telefoon 06-52 78 35 11.

Vervolg
De provincie zal de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen wordt het definitieve inpassingsplan en de overige besluiten vastgesteld. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van de vastgestelde inpassingsplannen en de genomen besluiten. Dan kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe (tel. 06-52 78 35 11, email: windenergiea16@brabant.nl) van de provincie Noord-Brabant.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark A16 een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
- dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van een pro-forma beroepschrift is niet mogelijk).


's-Hertogenbosch, juni 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam
  • Breda
  • Drimmelen
  • Etten-Leur
  • Moerdijk
  • Zundert
  • Dordrecht
  • Strijen
  • Hoogstraten (B)