Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 juni 2021 het door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel gewijzigd vastgestelde projectplan Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject Broekeindsedijk - Aardbossen goedgekeurd.

In het projectplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben de waterhuishoudkundige en ecologische omstandigheden van de Groote Beerze te verbeteren en is er de ambitie om diverse percelen binnen het projectgebied te betrekken bij het Natuurnetwerk Brabant. Tevens is de recreatieve ontsluiting van het gebied verbeterd.

Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2019 besloten op de realisering van het project Groote Beerze, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Het projectplan behoeft daarom de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordelingsbesluiten hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. De ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van wijzigingen behorende bij het projectplan.

Stukken inzien
Het goedkeuringsbesluit, het vastgestelde projectplan, de m.e.r.-beoordelingsbesluiten en de bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 op de volgende locaties:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch
Indien u de stukken analoog wil inzien neem dan contact op met Ted van Paassen of Nicole Abrahams, via 0411-618618 of tvpaassen@dommel.nl of nabrahams@dommel.nl om daarvoor een afspraak te maken, dit in verband met de corona maatregelen.

Beroep instellen
Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021) beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de degene(n) die beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.
In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over het instellen van beroep, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening en het te betalen griffierecht treft u aan op www.raadvanstate.nl

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk. Verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan en het goedkeuringsbesluit niet. Degenen die van oordeel zijn dat dit plan/het besluit geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ted van Paassen of Nicole Abrahams, via 0411-618618 of tvpaassen@dommel.nl of nabrahams@dommel.nl

's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oirschot