Kennisgeving wijzigingsbesluit
Windturbines Karolinapolder Steenbergen

Op 29 oktober 2019 hebben gedeputeerde staten een omgevingsvergunning verleend ter realisatie van
windturbines in de Karolinapolder te Dinteloord aan Innogy Windpower Netherlands B.V. De omgevingsvergunning betreft de oprichting van Windpark Karolinapolder Steenbergen, gelegen op de percelen bekend onder sectie A, nummers 417, 700, 701, 737 gemeente Dinteloord, gemeente Steenbergen.
Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Een van de beroepen geeft aanleiding om de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 te wijzigen.

Het wijzigingsbesluit wordt op grond van artikel 6:19 Awb onderdeel van de beroepsprocedure bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?
Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 ter inzage. De omgevingsvergunning
kan digitaal en op papier worden ingezien. Digitaal via www.brabant.nl. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsvergunning worden ingezien bij de gemeente Steenbergen op de daar gebruikelijke openingstijden.

Hoe kunt u reageren?
Belanghebbenden kunnen tot en met 4 mei 2020 beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen het wijzigingsbesluit kunnen, binnen de genoemde termijn, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019,2500 EA, Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van het wijzigingsbesluit.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019, en het wijzigingsbesluit niet aan het beroep tegemoet komt, dan wordt het beroep op grond van artikel 6:19 Awb geacht onderwerp te zijn van het door de belanghebbende ingestelde beroep tegen de eerder verleende omgevingsvergunning. Dit betekent dat door hem niet opnieuw beroep hoeft te worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit zal onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw H. Christophe,
tel. 073 680 87 22 van de provincie Noord-Brabant.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Aan deze procedure is het kenmerk 4662546 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark Karolinapolder Steenbergen een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
- de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van
6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
- dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.'s-Hertogenbosch, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Steenbergen
  • Tholen