Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 30 september 2016 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te
's-Hertogenbosch voor het doden van overzomerende ganzen in het werkgebied van de twintig Wildbeheereenheden verleend vanaf heden tot en met
31 oktober 2016 en vanaf 15 februari 2017 tot en met 31 maart 2017.
Het kenmerk van dit besluit is Z/011730.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden van 4 oktober 2016 tot en met
15 november 2016 bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te
's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit is vanaf 4 oktober 2016 tot 15 november 2016 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. U kunt daarvoor contact opnemen met
E. Deckers, telefoon (0485) 72 91 89 of via email naar info@odbn.nl.'s-Hertogenbosch, oktober 2016.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch