Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van de gemeente Roosendaal een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Kasteel van Wouw , op de percelen kadastraal bekend, gemeente Wouw, sectie P, nummers 980, 982, 4715 en sectie Q, nummers 379, 381 en 498.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project omvat het herstellen van de kasteelgrachten, het omleggen van watergang De Smalle Kreek en de aanleg van drie poelen, dit alles met een met een gezamenlijke ontgrondingsoppervlakte van 2,17 ha en een maximale ontgrondingsdiepte van 2.00 m-mv ter plaatse. De maximaal te vergraven hoeveelheid bedraagt 28.800m3 welke geheel zal worden toegepast binnen het project.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 februari 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Roosendaal . Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 458. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 23 februari 2021 tot en met 6 april 2021. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 088-3690 369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2020-14690 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, februari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal