Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta te Breda een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk , kadastraal bekend gemeente Sprang-Capelle, sectie N, nummers 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 791, 795, 1021, 1022, 1023, sectie B, nummers 5496, 5509 en sectie C, nummer 72.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk heeft betrekking op het wijzigen van de watersysteem binnen het plangebied.
Bij de aanpassingen in de waterhuishouding wordt voedselrijk oppervlaktewater uit agrarisch- en stedelijk gebied (binnen het plangebied) losgekoppeld van het Zuiderafwateringskanaal. Hierdoor ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan het peil omhoog om zo verdroging tegen te gaan. Dit heeft een positief effect op het behalen van de doelstelling voor het Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat.
Op zes locaties dienen werkzaamheden plaats te vinden. Dit betreft de locaties:
? Locatie 8, te graven en te verruimen watergang, westelijk van de Bernhardstraat in landgoed Driessen.
? Locatie 11. Het graven van een nieuw uitstroomkanaal voor het uitslaan van water bij het nieuwe gemaal Capelsche Polder.
? Locatie 11B, het verbreden van een A-watergang bij Capelsche Polder.
? Locatie 19, het verbreden van een B-watergang in de Capelsche Polder, iets zuidelijk en evenwijdig gelegen aan het Zuiderkanaal.
? Locatie 20, het verbreden watergang een A-watergang in de Capelsche Polder, ten westen van locatie 19.
? Door het leggen van een dam is het Zuiderkanaal kan de bestaande zwaaikom niet meer gebruikt worden en wordt een nieuwe zwaaikom ten westen van de dam gegraven.
In totaal zal bijna 17.000 m3 vergraven worden.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juli 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 13 juli 2020 tot en met 24 augustus 2020. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 088-3690 369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2020-1463 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk