Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Stichting het Noord-Brabants Landschap te Haaren een melding ontvangen op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject Heerendonk in Son en Breugel en Nuenen, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie D, nummers 2964 en 4075 en gemeente Nuenen, sectie A nummers 2810 en 2811.\r\n\nDe Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.\r\n\nDe directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 29 november 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.\r\n\nWat houdt het project in?\r\n\nHet project betreft de ontgraving van taluds van twee watergangen ten behoeve van de inrichting van Natte Natuurparel Nuenens Broek.\r\n\nWanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?\r\n\nAls u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 14 januari 2010.\r\n\nIn het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:\r\n\nhet college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant\r\n\nSecretariaat van de hoor- en adviescommissie\r\n\nPostbus 90151\r\n\n5200 MC 's-Hertogenbosch\r\n\nWij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.\r\n\nVoor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16. \r\n\nVoorlopige voorziening:\r\n\nBovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:\r\n\nde Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht\r\n\npostbus 90125 \r\n\n5200 MA 's Hertogenbosch.\r\n\nEen voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).\r\n\nHet acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.\r\n\nVoor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Verbeek van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, \r\n\ntelefoon 088 369 03 84.\r\n\nAan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-10295 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.\r\n\nEindhoven, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Nuenen, Gerwen en Nederwetten
  • Son en Breugel