Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Indaver Groencompost BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft de vervanging van twee tanks (bassins) voor de opslag van percolaatwater, voor de inrichting gelegen aan Middenweg 57 te Moerdijk.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-029262 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk