Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft bouwen van een nieuwe bedrijfshal voor de inrichting, gelegen aan Biezenmortelsestraat 57 te Biezenmortel.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021--027280 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg