Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het realiseren van een neutralisatievoorziening voor afvalwater bij het afvalwaterstation, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-016852 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss