Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het bouwen van een bunkerhal en het in werking nemen van een CRT demontagestation in gebouw K, gelegen aan Hastelweg 251 te Eindhoven.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2021-2365 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven