Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Mirec B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van een bunkerhal en het in werking nemen van een CRT demontagestation in gebouw K, voor de inrichting gelegen aan Hastelweg 251 te Eindhoven.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2021-2365 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven