Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Waterschap Aa en Maas een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het milieuneutraal wijzigen en het bouwen van een PACAS installatie en het verbeteren van de luchtbehandeling bij het slibverladingsgebouw om de geuremissies te reduceren bij de RWZI Oijen, voor de inrichting gelegen aan Parallelstraat 1 te Oijen, kadastraal bekend, gemeente Oijen, sectie E, nummer(s) 375.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-148052 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss