Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Possehl Electronics Netherlands BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging voorschriften met betrekking tot opslagtanks en lozing op het openbaar riool en ambtshalve aanpassing met betrekking tot het aspect afvalwater voor de inrichting, gelegen aan De Beverspijken 3 te 'S-Hertogenbosch.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Gruijters, telefoon (013) 206 02 07. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 28 juli 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 20071096 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch