Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft milieuneutraal veranderen, bouwen en uitrit aanleggen of veranderen, voor het uitbreiden van de inrichting met 2 opslaggebouwen, gelegen aan Kilojoule 2 te Klundert.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-020275 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk