Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Bewa Beheer BV een aanvraag (tweede fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft de uitpakinstallatie voor te vergisten organische afvalstoffen en fase 2 van de waterzuivering voor de inrichting, gelegen aan Appelweg 8 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 07 juni 2021 tot en met 19 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Hilgersw, telefoon (013) 206 05 51. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 19 juli 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 16020589 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk