Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om voorschrift 5.1.1 van het aan de omgevingsvergunning d.d. 2 april 2012 verbonden voorschriftenpakket te wijzigen. Dit voorschrift heeft betrekking op de opslag van accu's.
Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Ketelaarskampweg 46 te 's-Hertogenbosch.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 1 juni 2021 tot en met
12 juli 2021 in te zien bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente.
Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt daarvoor contact opnemen via telefoonnummer (088) 743 00 00.

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant:
www.brabant.nl/loket/vegunningen-meldingen-en-ontheffingen
De kennisgeving is te vinden op:
www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen/omgevingsvergunningen

Een ieder kan tot en met 12 juli 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Zienswijzen kunt u richten tot Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1 5213 JG 's-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen de periode van ter inzage legging de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de
definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/134714 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch