Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van SHELL Nederland Chemie B.V. De aanvraag betreft de vervanging van de Bilfinger Industrial Services projectenkeet en is van toepassing op de Chemieweg 25 te Moerdijk, gelegen aan Chemieweg 25 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag van rechtswege is verleend.

De aanvraag, de van rechtswege verleende beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 01 juni 2021 tot en met 13 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer B. van den Bogaard, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De van rechtswege verleende beschikking treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt, treedt de van rechtswege verleende beschikking in werking na beslissing op bezwaar. Door vergunninghouder kan een verzoek tot opheffen of opschorting doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-016050 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk