Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van BMC Moerdijk BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het vergroten van de hoeveelheid opgeslagen gasflessen tot 5.000 liter, voor de inrichting gelegen aan Middenweg 36a te Moerdijk

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-025143 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk