Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de vergunning van Rendac Son BV, ambtshalve aanpassen door het verbinden van voorschriften ter voorkoming van Legionellaverspreiding. De inrichting is gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ter inzage bij de gemeente
Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52.
Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 30 juni 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant,
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-009332 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Son en Breugel